گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » دومين جلسه كارگروه تخصصي بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه در سال 98 برگزار گرديد.