گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » سومين نشست رؤسا و معاونين آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي مستقر در كلان منطقه آمايشي 10 با حضور معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت وبينار برگزار گرديد.