گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » دومين دوره پايش و رصد كيفي تحقق برنامه هاي ملي اقدام مربوط به بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي منطقه آمايشي ده توسط منطقه آمايشي دو انجام گرديد.