گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » اولين جلسه كارگروه تخصصي بسته ماموريت گرايي و ارتقاي توانمندي دانشگاهها در بستر آمايش سرزميني در منطقه آمايشي 10 در سال 97