گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » دومين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه و ارتقاي زيرساختهاي آموزش علوم پزشكي در منطقه آمايشي ده در سال 97 برگزار گرديد.