گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » اولين جلسه كارگروه تخصصي بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه در سال 97 برگزار گرديد.