گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » دومين نشست متوليان بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي در سال 97 برگزار گرديد.