گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » مراسم توديع و معارفه دكتر جليلي و دكتر سهراب پور در معاونت آموزشي دانشگاه و واحدهاي تابعه-قسمت اول