گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » آقاي دكتر گتميري طي ابلاغي از طرف آقاي دكتر جليلي به سمت دبير آموزش مداوم دانشگاه منصوب شدند