گالري تصاوير

صفحات خاص » گالري تصاوير » برنامه توانمند سازي اعضاي مصاحبه كننده آزمون دكتراي تخصصي (PhD) در راستاي ترجمان بسته‌هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي 95/03/09