صفحات خاص » لينك پايين صفحه

آدرس: تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس،سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه هفتم، معاونت آموزشي دانشگاه تلفن: 81631