صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » انتصاب دكتر علامه به سمت سرپرست دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي دانشگاه

انتصاب دكتر علامه به سمت سرپرست دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي دانشگاه

آقاي دكتر نفيسي، رئيس دانشكده پزشكي طي حكمي آقاي دكتر علامه را به سمت سرپرست دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي
دانشگاه منصوب كردند.
متن ابلاغ به شرح زير است:


جناب آقاي دكتر فرشاد علامه 
استاديار محترم گروه آموزشي داخلي دانشكده پزشكي 
باسلام واحترام 
   نظر به تعهد و شايستگي و نيز سوابق علمي و اجرايي جنابعالي و موافقت  معاون محترم آموزشي و مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طي اين حكم به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي منصوب مي شويد. انتظار مي رود با بهره مندي از تجارب خود و اعضاي محترم هيأت علمي، اهتمام ويژه جهت پيشبرد اهداف و ارتقا كمي و كيفي آموزش پزشكي و تحقق اهداف ذيل مبذول فرماييد:
سكانداري دفتر توسعه آموزش پزشكي در راستاي نيل و تحقق نقشه جامع علمي دانشگاه 
پيگيري اجراي كوريكلوم بازنگري شده پزشكي عمومي با هماهنگي معاونت آموزشي پزشكي عمومي
پيگيري اجراي برنامه پزشكي 90 در فازهاي مختلف با تأكيد بر دوره هاي كار آموزي و كارورزي 
افزايش طرح هاي توسعه اي آموزش و پژوهش هاي آموزشي و گسترش فعاليت هاي دانشجويي در حوزه آموزش پزشكي
گسترش حوزه فعاليت دفتر توسعه در آموزش تخصصي و فوق تخصصي پزشكي
توسعه كاربرد روشهاي نوين آموزشي و آموزش مجازي در حيطه آموزش پزشكي
ارزشيابي ميزان اثر بخشي ياددهي و يادگيري با روش هاي متفاوت
همكاري با معاونتهاي مختلف دانشكده در توسعه كمي و كيفي فضاهاي آموزشي دانشكده پزشكي
  اميد است با استعانت از خداوند متعال و مشاركت و مساعي كليه همكاران محترم، تلاش خويش را براي انجام وظايف محوله و پيشبرد اهداف دانشكده پزشكي و دانشگاه به كار گيريد. توفيق روزافزون شما را از درگاه حضرت باريتعالي خواستارم .