صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » هفتمين جلسه كميته راهبري بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد.

هفتمين جلسه كميته راهبري بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد.

هفتمين جلسه كميته راهبري بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه، هفتمين جلسه كميته راهبري بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي منطقه آمايشي 10 در سال 1398، روز دوشنبه 20 آبان  ماه از ساعت 14 تا 15:30 در سالن شوراي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل شد. اين نشست به منظور بررسي ميزان پيشرفت برنامه هاي تحول و نوآوري در منطقه آمايشي ده و ايجاد هماهنگي درخصوص دور سوم پايش و رصد كيفي اقدامات منطقه اي با حضور نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات مستقر در منطقه آمايشي 10 تشكيل شد.

در ابتداي جلسه دكتر قنبري، مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي ضمن تشكر و قدرداني از تلاشها و پيگيري هاي اعضاي كميته راهبري،گزارشي از اقدامات صورت گرفته در دبيرخانه را بيان كرد و از اعضا خواست كه نقطه نظرات خود را اعلام نمايند .

در ادامه گزارش ارزيابي انطباق منطقه آمايشي ده مربوط به سال 1397 در سامانه يكپارچه پايش برنامه عملياتي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور hop اعلام شد و نمايندگان سوالات خود را درخصوص فعاليت هاي سامانه مطرح وكارشناس دبيرخانه به سوالات ايشان پاسخ دادند.

دكتر نيائي، نماينده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: درخصوص اقدامات راهبردي بسته هاي تحول و نوآوري،  بهتر است كه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  دانشگاه ها و موسسات در كنار يكديگر باشند و همفكري و همكاري بين EDC دانشگاه ها نتايج خوبي در بر خواهد شد.

دكتر گوهري نژاد، نماينده دانشگاه علوم پزشكي ايران بيان كرد كه كارگروه هاي تخصصي منطقه  بايد به سمت كارگروه هاي محصول محور بروند و به منظور ارزيابي كيفي بيروني دبيران كارگروه هاي منطقه گزارش مربوط به خود را ارائه دهند.

در پايان مقرر گرديد :

·        درجهت توسعه راهكارهاي انگيزشي و حمايتي اعضاي هيات علمي كه در زمينه با بسته هاي تحول و نوآوري فعاليت دارند، آيتم هاي ارتقاء و ترفيع اعضاي هيات علمي بررسي و پيشنهادات طي يك نامه به وزارت متبوع ارسال شود.

·        دبيران كارگروه هاي منطقه اي در جلسه ارزيابي كيفي كلان منطقه حضور داشته و گزارش مربوط به خود را ارائه نمايند.

·        هر دانشگاه يا موسسه كه آمادگي مورد ارزيابي كيفي قرار گرفتن را دارد به دبيرخانه اعلام نمايد تا در برنامه ارزيابي كيفي و بازديد ارزيابان  قرار گيرد.

·        گزارش ارزيابي انطباق سال 97 سامانه hop به صورت مكتوب به دانشگاه ها وموسسات مستقر در منطقه اعلام شود.