صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » جلسه ارزيابي موسسه اي بيروني درون منطقه اي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي برگزار شد

جلسه ارزيابي موسسه اي بيروني درون منطقه اي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه: ارزيابي موسسه اي بيروني درون منطقه اي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در  روز سه شنبه 23 مهرماه از ساعت 13:30 تا 15:30 در سالن دفاع ساختمان ابن سينا دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تشكيل شد.
اين جلسه با حضور تيم ارزيابي دروني: آقاي دكتر عبداللهي مدير كميته اعتباربخشي و مسوول بسته رسالت و اهداف، خانم ها دكترجغتايي مسوول اعتباربخشي معاونت تحقيقات و فناوري، دكتر ناظري مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه،دكتر  اخوان حوزه رياست، دكتر شهشهاني مدير آموزش  و دكتر رضائي دبير اعتباربخشي  و با حضور تيم ارزيابي بيروني: آقايان دكتر نيائي و بلوردي (ع پ شهيد بهشتي) و خانم ها دكتر گندم كار (ع پ تهران) و دكتر گوهري (ع پ ايران) با هدف بررسي روش شناسي مناسب ارزيابي هاي بيروني درون منطقه و بررسي نقاط ضعف گزارش شده و راهكارهاي بهبود آن تشكيل شد.
در ابتداي جلسه پس از گفتگوهاي پيش از دستور، ابتدا هدف از جلسه ارزيابي: (1) اجراي برنامه عملياتي ابلاغي وزارت، (2) به اشتراك گذاري تجارب دانشگاه ها و كمك به ارتقاي كيفي، و (3) دستيابي به متدولوژي مناسب ارزيابي عنوان شد، كه مورد توافق قرار گرفت؛ همچنين توضيح داده شد كه بازخورد به اقدامات نظرات دانشگاهيان بوده و الزاما بيانگر آراي ارزيابان رسمي نمي باشد.
سپس خلاصه مختصر اجرايي ارزيابي دروني دانشگاه مبني بر تشكيل كميته ويژه، برگزاري جلسات ماهانه، گزارش گيري و مستند سازي مستمر ارايه گرديد و تيم ارزيابي دروني به اين پرسش كه آيا استانداردها موجب ارتقاي كيفيت در موسسه متبوع شده است، پاسخ دادند.
در ادامه استانداردهاي بحث انگيرنظير سازوكار بررسي ميزان تحقق اهداف موسسه، مشاركت دست اندركاران در تدوين رسالت و اهداف و وجود نظام اطلاعات مديريت مناسب در سازمان، يك به يك توسط ارزيابان بيروني مطرح شده و ارزيابان دانشگاه به علت عدم تحقق قبلي و يا مستندات تحقق استاندارد و نيز اقدامات انجام گرفته به منظور تحقق استانداردها اشاره كردند و موارد به تفضيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ارزيابان بيروني پيشنهادات خود را براي بهبود امور به تيم ارزياب دروني ارايه كرده و همچنين از تجارب ارزشمند ايشان بهره مند شدند.
و در پايان مقرر گرديد كه نتايج در قالب گزارش ارزيابي تنظيم و در اختيار موسسه و كلان منطقه قرار بگيرد. همچنين تعاملات ميان دانشگاه ها بسيار مثبت بوده و تداوم فعاليت هاي از اين دست مورد تاكيد قرار گرفت.ارزيابي ها در هدايت منابع با هدف حل مشكلات موثر باشد كه قطعا فرايند نتايج بهتري در بر خواهد داشت.