صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » هشتمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه شنبه 23 شهريور ماه 98 برگزار شد

هشتمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه شنبه 23 شهريور ماه 98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي، هشتمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه شنبه 23 شهريور ماه 98 با حضور دكتر سهراب پور معاون آموزشي،دكتر غياثونديان مدير آموزشي و دكتر قاضي خوانساري مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين دانشكده ها برگزار شد.
در ابتدا معاون آموزشي شروع سال تحصيلي جديد را به اعضاي شورا تبريك گفت.
- با توجه به اينكه برنامه تامز آپ كه بحث توانمندسازي اساتيد و دانشجويان در موضوع كارآفريني مي باشد. ضمن تاكيد بر اهميت كارآفريني مقررشد در جلسه 6 مهر  شورا دكتر معظمي به جلسه دعوت و پرزنت كوتاهي در اين خصوص داشته با شند.
- به استناد آئين نامه مربوط عدم مراجعه دانشجويان تصميم شورا به اين شرح است چنانچه بدون عذر موجه دانشجويي تا دوهفته پس از بازه ثبت نام و انتخاب واحد عدم مراجعه داشته باشد
  سلب ادامه تحصيل مي شود و در صورت داشتن عذر موجه به عنوان مساعدت مي تواند از دانشكده براي دانشجو درخواست مرخصي تحصيلي با ثبت در سنوات تحصيل اقدام شود.
1- با درخواست معادل سازي 34 ساعت مشاوره اعضاي هيات علمي گروه مجازي سازي برابر 1 واحد درسي مطرح و مقرر شد پس¬از كارشناسي در جلسات آتي شورا مجددا مطرح شود.
2- درخواست تغيير واحدهاي درسي تشخيص در برنامه آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي مطرح و موافقت شد.
3- درخواست تغيير محتواي درسي پروتزهاي پيشرفته عملي به مبحث زيبايي جهت دانشجويان دكتراي عمومي دندانپزشكي مطرح و موافقت شد.
4- در ادامه ساير موارد شوراي آموزشي مطابق دستور جلسه مطرح شد.
عكس: سميرا فرجي
خبر: زينب حسيني