صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » هفتمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه در 9 شهريور98 برگزار شد

هفتمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه در 9 شهريور98 برگزار شد

هفتمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه در  9 شهريور 98 با حضور معاون آموزشي، مديران آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين دانشكده ها برگزار شد.
پيش از دستور:
-    رده بندي دانشگاه در شانگهاي مطرح شده دكتر سهراب پور بيان كردن كه دانشگاه بايد تلاش كند كه دانشگاه براي عرصه رقابت با دنيا بايد برنامه داشته باشد.
-    گزارشي از امتحان PhD به جلسه ارائه شد. 479 نفر مصاحبه شدند در 16 رشته و 6 دانشكده بيشترين داوطلب زيست فناوري پزشكي و با تعداد 94 در دانشكده فناوري انجام شد و بعد از آن دانشكده پرستاري و مامايي با 69 نفر داوطلب كه با نحو بسيار منظم و خوبي برگزار نمودند.
-    249 نفر از هيات علمي¬ها درگير اين برنامه بودند و از زحمات همه اين دانشكده¬ها تقدير و تشكر كردن.
-    در خصوص نامه ثبت متن كامل پايان نامه در پژوهش نياز به بررسي مجدد دارد، مخاطبين طي جلسه¬اي با حضور معاونت آموزشي و پژوهشي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
-    معاون آموزشي دانشگاه از خانم دكتر عين الهي بابت زحمات ايشان تقدير و تشكر كردند سپس خانم دكتر نباتچيان را به عنوان معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي معرفي نمودند.
1.    افزايش ظرفيت تله مديسين از 4 به 8 پذيرش دانشجو به صورت هر سال موافقت شد.
2.    پيش نويس پيشنهادي شيوه نامه اجرايي ارزش گذاري پايان نامه هاي محصول محور دانشكده توانبخشي مطرح و مقرر گرديد اصلاحات را انجام و به اين امور ارسال كند.
3.    پيش نويس پيشنهادي شيوه نامه اجرايي ارزش گذاري پايان نامه هاي محصول محور دانشكده پزشكي مطرح و مقرر گرديد پس از اعمال اصلاحات پيشنهادي شورا، توسط دكتر قاضي خوانساري بررسي و تائيد شود كه به منزله تائيد شورا محسوب مي¬شود.

موارد شوراي آموزشي مطابق دستور جلسه مطرح شد.
عكس: سميرا فرجي
خبر: شبنم قضايي