صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » اولين نشست كميته آمايش برنامه هاي آموزشي منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد

اولين نشست كميته آمايش برنامه هاي آموزشي منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد


گالري تصاوير

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي، اولين جلسه كميته آمايش برنامه هاي آموزشي منطقه آمايشي 10 در سال 1398، روز يكشنبه 6 مرداد ماه از ساعت 14:30 تا  16:00 در سالن شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل شد. اين نشست به منظور ايجاد هماهنگي و سياستگذاري درخصوص بررسي درخواست ضرورت رشته هاي پيشنهادي جديد در منطقه و بررسي دو درخواست ايجاد برنامه آموزشي از دانشگاه علوم پزشكي ايران با حضور نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات مستقر در منطقه برگزار شد.
در ابتداي جلسه دكتر قاضي خوانساري، دبير كارگروه منطقه اي بسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت توضيحاتي درخصوص مجوزي كه از سوي وزارت متبوع جهت راه اندازي رشته در دانشگاه ها و موسسات مستقر در منطقه به شوراي كلان منطقه واگذار شده است اشاره و بيان نمودند كه در اين راستاكميته آمايش برنامه هاي آموزشي منطقه با حضور نمايندگان از دانشگاه ها و موسسات مستقر در منطقه تشكيل شده است و كليه درخواست هاي راه اندازي رشته در منطقه ابتدا در اين كميته بررسي و سپس به وزارت متبوع ارسال مي گردد.
دكتر قاضي خوانساري گفت: با توجه به استعلام از وزارت متبوع، در شوراي معين وزارت بهداشت درخصوص بررسي درخواست راه اندازي رشته به موارد به شرح ذيل توجه دارند: 
عدم هم پوشاني چه از لحاظ محتوا و از لحاظ درسي با رشته هاي مصوب وزارت بهداشت 
توجه به بحث اشتغال زايي رشته
براي جامعه مفيد باشد و فقط ايجاد هزينه ننمايد.
درصورت لزوم پيشنهاد برگزاري دوره كوتاه مدت در ارتباط با رشته درخواست داده شده ارائه گردد.
در صورت لزوم پيشنهاد بازنگري در سرفصل دروس مشابه آن داده شود.   
در ادامه دكتر قنبري، مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه با تاكيد بر اينكه كلان منطقه آمايشي ده از نظر وزارت متبوع نقش مهمي در تصميمات و سياستگذاري هاي آن وزارت دارد، بيان نمودند كه واگذاري اين اقدام به شوراي كلان منطقه نمونه بارز آن مي باشد.همچنين ايشان اشاره نمودند كه در چند هفته گذشته درخواست راه اندازي يك رشته در دانشگاه علوم پزشكي زنجان نيز به منطقه ده جهت بررسي ارسال شد كه با نظر خواهي از دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران –شهيد بهشتي و دانشگاه شاهد پاسخ به وزارت متبوع ارسال شد
سپس هر يك از اعضاء درخصوص نحوه تصميم گيري و سياستگذاري اين كميته نقطه نظرات و پيشنهادات خود را اعلام نمودند.
اهم پيشنهادات مطرح شده:
نظر خواهي از گروه هاي تخصصي مرتبط با رشته قبل از جلسه كميته
نظرخواهي از انجمن هاي علمي مرتبط با رشته  
در نظر گرفتن نقشه توسعه و گسترش مصوب وزارت بهداشت
در اين كميته هم درخواست هاي راه اندازي رشته هاي جديد بررسي گردد و هم بازنگري كوريكولوم هاي رشته هاي موجود 
آينده نگري شود و هردانشگاهي به جاي اينكه درخواست خود را يكي يكي اعلام نمايد دورنماي كلي داشته باشد و ليست درخواست هاي خود را براي 5 سال آينده ارائه نمايد.
جايگاه شغلي رشته هاي درخواست داده شده با هماهنگي مركز مديريت شبكه معاونت بهداشت وزارت متبوع در جامعه مشخص و معين گردد.
با توجه به رشته هاي ايجاد شده رديف مورد نظر آن نيز مشخص و معين گردد.
چك ليست جهت بررسي رشته هاي درخواست داده شده تعيين گردد.و نظر 3 يا 4 دانشگاهي كه رشته درخواست داده شده را دارند اخذ گردد و اگر لازم بود نماينده اي از گروه تقاضا دهنده در جلسات شركت نمايد.
  
در ادامه جلسه نگاهي كلي به فرم ضرورت سنجي درخواست رشته مربوط به دو درخواست راه اندازي رشته از دانشگاه علوم پزشكي ايران صورت پذيرفت و اعضاء نقطه نظرات خود را اعلام نمودند. 
در پايان مقرر گرديد كه گروه مجازي كميته جهت تبادل نظر اعضاء تشكيل گردد. به دليل اينكه مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه و مصوبه EDC دانشگاه علوم پزشكي ايران به همراه درخواستهاي راه اندازي رشته ها  ارائه نشده بود مقرر گرديد كه در جلسه آتي پس از ارائه مصوبات اخذ شده، بررسي گردد. همچنين مقرر شد كه درفت اوليه اقداماتي كه ابتدا در دانشگاه ها و موسسات مستقر در منطقه متقاضي راه اندازي رشته و اقداماتي كه در دبيرخانه تحول و نوآوري قبل از جلسه كميته و سپس تصميماتي كه در كميته آمايش برنامه هاي آموزشي بايد صورت پذيرد، توسط دبيرخانه طراحي و در گروه مجازي در اختيار اعضاء جهت اظهار نظر قرار گيرد.  
خبر: رويا جلوداري
عكس: بهنام برين