صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » پنجمين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت در منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد

پنجمين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت در منطقه آمايشي 10 در سال 98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت آموزشي، پنجمين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت در منطقه آمايشي 10 در سال 1398، روز يكشنبه 6 مرداد ماه از ساعت 13:00 تا  14:30 در سالن شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل شد. اين نشست به منظور ايجاد هماهنگي درخصوص اجرايي سازي اقدامات راهبردي منطقه اي سال 98 بسته با حضور نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات مستقر در منطقه برگزار شد.
در ابتداي جلسه دكتر قاضي خوانساري، دبير كارگروه منطقه اي بسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت توضيحاتي درخصوص مدل دستورالعمل ايجاد رشته هاي جديد كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران تدوين شده است ارائه و بيان نمودند كه جلساتي با مسئولين وزارت متبوع درخصوص اين مدل تشكيل شده است و مواقت اوليه آن را اخذ نموده اند. همچنين ايشان با اشاره به اقدامات منطقه اي بسته اعلام نمودند كه دو اقدام 1- بازنگري  20 درصدكوريكولوم هاي كليه رشته هاي موجود در منطقه  و 2- همكاري در تدوين كوريكولوم رشته هاي جديد بر اساس نياز هاي منطقه در دستور كار اين كارگروه خواهد بود تا گزارش اقدامات صورت گرفته در اين راستا به وزارت متبوع ارائه گردد. ايشان از دانشگاه علوم پزشكي ايران خواستند كه مسئوليت بازنگري كوريكولوم هاي منطقه را بر عهده گيرند.
در ادامه دكتر قنبري، مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه با تاكيد بر اينكه كلان منطقه آمايشي ده بايد در دستاوردهاي حاصل از اجراي اين بسته در سطح كشور پيشرو باشد و اقدامات مهم و كلاني را انجام دهد.ايشان همچنين به مجوزي كه وزارت متبوع جهت راه اندازي رشته در دانشگاه ها و موسسات مستقر در منطقه به شوراي كلان منطقه واگذار كرده اند اشاره و بيان نمودند كه در اين راستا كميته آمايش برنامه هاي آموزشي منطقه تشكيل شده است و كليه درخواست هاي راه اندازي رشته در منطقه ابتدا در اين كميته بررسي و سپس به وزارت متبوع ارسال مي گردد. وي گفت: حتما از اعضاي اين كارگروه نيز خواسته خواهد شد كه در جلسات كميته آمايش برنامه ها شركت نمايند و اعضاي اين كارگروه نقش اصلي در تصميمات كميته خواهند داشت.
دكتر قنبري درخصوص اقدامات منطقه اي بسته اعلام نمودند كه ابتدا الگو ها و چك ليست هاي مربوط به بازنگري كوريكولوم هاي موجود و كوريكولوم هاي جديد در اين كارگروه تدوين گردد.     
سپس هر يك از اعضاء نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در اين خصوص اعلام نمودند. 
در پايان مقرر گرديد كه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي چك ليست تدوين شده در آن دانشگاه را از طريق گروه مجازي در اختيار اعضاء قرار دهند و تا يك هفته اعضاء كامنت ها و نقطه نظرات خود را در گروه مجازي اعلام نمايند سپس دانشگاه علوم پزشكي تهران پيشنهادات را جمع بندي نمايد و جهت اظهار نظر نهائي در گروه قرار دهد و در نهايت به دبيرخانه ارسال شود تا دبيرخانه طي نامه از معاونت آموزشي دانشگاه ها و موسسات مستقر در منطقه درخواست نمايد مطابق با چك ليست تدوين شده رشته هاي موجود خود را بازنگري و يا كوريكولوم جديد ارائه نمايند.همچنين پيشنهاد داده شد كه جلسات هماهنگي بين دانشگاه ها به صورت وبينار برگزار گردد. 
عكس: سميرا فرجي
خبر: رويا جلوداري