صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري نوزدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

برگزاري نوزدهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1397/12/22

گالري تصاوير
صورتجلسه شوراي آموزشي دانشگاه
 شماره سريال: نوزدهمين جلسه در سال1397
 تاريخ و زمان تشكيل:1397/12/18، 16- 13 
 محل تشكيل: سالن شوراي معاونت آموزشي دانشگاه
 اسامي حاضرين:
خانم ها و آقايان : دكتر سهراب پور، دكتر آي، دكتر جهانشير، دكتر پور آرام، دكتر ذوالفقاري، دكترراگردي كاشاني،  دكتر سوري، ، دكتر  سيادت، دكتر سليماني، دكتر شكيبا زاده، دكتر شهسواري، دكترشيربيگي، دكترعليايي، دكترضيائي، دكترعكاظي، دكتر عين الهي، دكترغياثونديان، دكتر قاضي ، خوانساري، دكتر قنبري ، دكترمحمدي، دكتر وطن آرا، دكتر شاه طاهري
*در ابتداي جلسه آياتي از كلام الله مجيد قرائت شد*
موارد پيش از دستور: 
 با تبريك ايام ماه رجب آخرين جلسه شوراي آموزشي در سال 97 آغاز شد.
-  تصويب سند جامع توانمندسازي در هيات رئيسه دانشگاه توسط مدير مركز مطالعات اعلام شد و تغييرات درسند شامل امتيازات لازم براي ارتقاء به 48 امتياز براي هريك از مرتبه‌ها با  هرفاصله زماني توقف در مرتبه يكسان شد وشيوه نامه مصوب شورا هم مطابق اين تصويب تغييراتي خواهد داشت .
- در خصوص مجازي سازي كه جزو تعهدات دانشكده ها به دانشگاه است ولي كماكان اتصال سيستم نويد قابل بهره برداري نيست كه دكتر ذوالفقاري معاون دانشكده مجازي اعلام نمودند كه در يكي دوروز اخيراين مشكل برطرف شده است .
- تائيد سيستم شعاع مسئوليت دروس توسط معاونين تكليفي زمان بر بهتراست مديران گروه اين را ثبت كنند مقررشد با مدير امور هيات علمي  مطرح شود همچنين درخواست شد كهuser، pass جداگانه در اختيار معاونين باشد كه در صورت امكان به فردي ديگر بتوانند تاييد اين قسمت را واگذاركنند. (مقررشد بررسي شود)
- دكتر سليماني در مورد طرح بررسي علل توقف دانشجويان phD  دردانشگاه  مطرح نمودند و خواستند معاونين آموزشي جهت امكان اجراي مصاحبه با دانشجوياني كه مشمول اين توقف شده اند با پژوهشگران همكاري نمايند.
1- شيوه نامه پيشنهادي دفاع ازپايان نامه به روش ويدئو كنفرانس براي دانشجويان غير ايراني پيشنهادي معاون آموزشي بين الملل مطرح و با اصلاحاتي مصوب شد . (لازم است يك نسخه اصلاح شده جهت تائيد معاونت و پيوست نمودن به صورتجلسه ارسال شود)
2- طرح شيوه نامه پايان نامه هاي محصول محوربه سال جديد موكول شد.
3- در خصوص ايجاد گروه هاي آموزشي پرستاري و مراقبت ويژه بزرگسالان و گروه هماتولوژي دانشكده پيراپزشكي  و نيز گروه مهندسي بافت دانشكده فناوري ها مقرر شد طي هفته جاري در جلسه اي با حضور دكتر نمازي و دكتر قاضي خوانساري و معاونين دانشكده ها موضوع بررسي و اقدام شود .
4- مدل كارگروه تخصصي بسته تحولي توسعه راهبردي برنامه آموزشي ارائه شدو ضمن تائيد بر مندرجات آن مقرر شد با طرح مشابهي كه توسط دكتر يزداني از وزارت بهداشت در جريان است هماهنگي لازم صورت گيرد.
5- دو دستورالعمل آموزشي مهارتي – حرفه اي دانشگاه سماد و آموزش مداوم مطرح و با پيشنهاد اصلاحاتي در دستورالعمل مهارتي و مداوم ازجمله حذف شوراي آموزشي دانشگاه از فلوچارت اخذ مجوز برگزاري دوره آموزشي مهارتي و مداوم به تصويب رسيد و در دستوالعمل دوم كه آموزش¬هاي  آزاد است اصلاح مراكز مجازدر ماده 1 انجام  شود ونيز افزودن اخذ توافقات لازم در صورت استفاده از منابع دانشگاه از مبادي ذيربط ( رئيس بخش – بيمارستان و دانشكده) توسط مجري برنامه در زمان درخواست دوره تاكيد شدو مقررشد نسخه  هاي اصلاحي هر دو دستور العمل جهت تائيد معاونت و پيوست صورتجلسه ارسال شود .
6- برگزاري كارگاه ATLS براي رشته هاي ارتوپدي،  جراحي عمومي،  مغز واعصاب و طب اورژانس مطرح شد پس از استماع دلايل و ضرورت به شرح ذيل مصوب شد. "شركت و گذاراندن دوره  ATLSبراي دستياران رشته هاي جراحي عمومي ، جراحي اعصاب و ارتوپدي و دستياران  سال سوم رشته طب سالمندي الزامي و قبولي در اين دوره بعنوان شرط معرفي به ارتقاء دستياران اين چهار گروه   مورد موافقت قرار گرفت . اين موافقت براي 4 سال تحصيلي از سال 98-97  به بعد معتبر مي باشد و دستياران براي شركت در اين دوره هزينه اي پرداخت نخواهند نمود.