صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » سومين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه كارآفريني در بستر دانشگاه هاي نسل سوم در منطقه آمايشي 10 در سال 97 برگزار گرديد.

سومين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه كارآفريني در بستر دانشگاه هاي نسل سوم در منطقه آمايشي 10 در سال 97 برگزار گرديد.

1397/10/17

سومين جلسه كارگروه تخصصي بسته توسعه كارآفريني در بستر دانشگاه هاي نسل سوم در منطقه آمايشي 10 در سال 1397، روز چهارشنبه 12 دي ماه از ساعت 13 تا  15 در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تشكيل شد. اين نشست به منظور ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، برنامه ها و راهبردهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در راستاي بسته توسعه كارآفريني در بستر دانشگاه هاي نسل سوم و بررسي اهداف و برنامه هاي دانشگاه هاي نسل سوم برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه دكتر منظم اسماعيل پور متولي بسته توسعه كارآفريني در بستر دانشگاه هاي نسل سوم در دانشگاه علوم پزشكي تهران تعريف هايي ارائه شده توسط نمايندگان دانشگاه ها و موسسات در جلسه قبل را به صورت مكتوب در اختيار اعضاء قرار دادند تا اصلاحات نهائي صورت پذيرد و به دبيرخانه ارسال نمايند.
در ادامه دكتر قاسميان پور از مركز رشد فناوريهاي نوين دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي گزارش تعريف جامع از دانشگاه نسل سوم را بيان نمودند.
سپس دكتر مقيمي متولي بسته متولي بسته توسعه كارآفريني در بستر دانشگاه هاي نسل سوم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي راهكارها و پيشنهادهاي راهبردي براي تبديل شدن به دانشگاه كارآفرين را بيان نمودند.
در پايان مقرر گرديد در جلسه آتي دانشگاه علوم پزشكي ايران گزارش اقدامات صورت گرفته در دانشگاه خود را ارائه نمايند و تقسيم وظايف در حوزه فرهنگ سازي در اوليت اول قرار گرفت و همچنين مشخص كردن سرفصل هاي حوزه فرهنگ سازي در دستور كار جلسه آتي قرار گيرد.