صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » اولين جلسه كميته آموزشهاي مهارتي منطقه آمايشي 10 در سال 97 برگزار گرديد.

اولين جلسه كميته آموزشهاي مهارتي منطقه آمايشي 10 در سال 97 برگزار گرديد.

1397/07/17


گالري تصاوير 

اولين جلسه كميته آموزشهاي مهارتي در منطقه آمايشي 10 در سال 1397، روز دوشنبه 16 مهر ماه از ساعت 10 تا  12 در سالن شوراي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل شد. اين نشست به منظور برآورد نيازهاي منطقه اي به آموزشهاي مهارتي با حضور نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات مستقر در منطقه  آمايشي 10 برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه دكتر قنبري مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه ضمن خوش آمدگويي، هدف از تشكيل كميته آموزشهاي مهارتي در منطقه را بررسي و برآورد نيازهاي مهارتي حرفه اي منطقه در راستاي اجرايي سازي بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور دانستند و بيان نمودند كه اين كميته در برگزاري برنامه ها و دوره هاي عيني و عملياتي نقش مهمي خواهد داشت . 
در ادامه جلسه هر يك از نمايندگان دانشگاه ها و موسسات مستقر در منطقه به تشريح مسير برگزاري دوره هاي آموزش هاي مهارتي در دانشگاه و موسسه خود پرداختند و پيشنهادات و چالشهاي موجود در اين خصوص را بيان نمودند و درخواست داشتند كه به اين كميته استقلال و قدرت اختيار داده شود تا مسير تائيد و تصويب دوره هاي درخواستي از اين طريق تسهيل گردد. همچنين اعضاء اعلام كردند كه از طريق اين كميته مي توان چارچوب و قالب برگزاري دوره هاي مهارتي را تعيين و مشخص نمود و سپس عناوين مورد نياز منطقه و حتي كشور در سطوح مختلف با يك متدولوژي مشخص تعريف شود.  
در پايان مقرر گرديد كه جلسات كميته دوهفته يكبار تشكيل گردد و جهت تبادل نظر اعضاء، گروه مجازي كميته تشكيل گردد. همچنين مقرر گرديد مشخص كردن شرح وظايف كميته، ارائه پيشنهادات درخصوص آئين نامه هاي آموزشهاي مهارتي و بررسي روند اجراي دوره هاي مهارتي در دستور كار بعدي كميته قرار گيرد و حيطه هايي كه نياز به كار مطالعاتي گسترده تر دارد در جلسات بعدي با دعوت از مسئولين مركز ملي آموزشهاي مهارتي بررسي گردد. 

عكس: سميرا فرجي
خبر: رويا جلوداري