صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري دهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

برگزاري دهمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1397/07/04
دهمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه در سال  1397 در سي و يك مرداد  ماه با حضور معاون محترم آموزش، مدير آموزش، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين دانشكده ها برگزار گرديد.
پيش از دستور: 
موارد شوراي آموزشي مطابق دستور جلسه مطرح گرديد.