صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري بيستمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

برگزاري بيستمين جلسه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1396/12/22
بيستمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ نوزدهم اسفند ماه 1396 با حضور معاون محترم آموزش، مدير آموزش، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و معاونين دانشكده ها برگزار گرديد.
هر يك از دانشكده‌ها مواردي را در خصوص سامانه سيپاد مطرح كردند و ضمن پاسخگويي از طرف مهندسين شركت سيپاد، دفتر آمار و فناوري دانشگاه و مركز خدمات رايانه‌اي آموزش دانشگاه، مقرر گرديد:
- صفحه دانشجويان به زبان انگليسي، طراحي، ترجمه و اصلاحات توسط تيم معاونت بين الملل، معاونت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه نهايي شود و مورد تائيد معاونت بين الملل قرار گيرد و سپس براي تائيد نهايي به معاونت آموزشي به صورت كتبي ارسال گردد و پس از تائيد قابل رويت براي دانشجويان باشد.
- فرمت صدور گواهي اشتغال به تحصيل بازبيني شده و به سرعت بارگذاري شود.
- و نيز طبق جدول زمان بندي برنامه آموزش جهت كارشناسان و اساتيد دانشكده‌ها در بهره برداري از سامانه سيپاد بر حسب نيازهاي هر دانشكده تنظيم و اعلام شود.
2. مبحثي در مجازي سازي توسط آقاي دكتر مرعشي ارائه گرديد.
موارد شوراي آموزشي مطابق دستور جلسه مطرح گرديد.

عكس: محمدحسين رضايي