صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري جلسه اجراي ارزشيابي مبتني بر شبكه در دانشكده پزشكي

برگزاري جلسه اجراي ارزشيابي مبتني بر شبكه در دانشكده پزشكي

1396/05/23

جلسه بررسي اجراي ارزشيابي مبتني بر شبكه در دانشكده پزشكي روز شنبه مورخ بيست و يكم مرداد ماه سال 1396 با حضور معاونين و همكاران امور هيات علمي و معاونتهاي آموزشي دانشكده پزشكي، همكاران امور فناوري اطلاعات دانشگاه و مسؤولين مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در سالن شوراي معاونت آموزشي واقع در سازمان مركزي دانشگاه برگزار شد.
ادامه خبر