صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » برگزاري جلسه شوراي طرح هاي توسعه در آموزش مركز

برگزاري جلسه شوراي طرح هاي توسعه در آموزش مركز

1396/05/23

به گزارش روابط عمومي مركزمطالعات و توسعه آموزش دانشگاه واحد طرح هاي توسعه در آموزش:جلسه شوراي طرح هاي توسعه در سالن شوراي معاونت آموزشي دانشگاه با حضور اعضاي شورا :دكتر سيدناصر استاد عضو هيات علمي دانشگاه، دكتر محمد جليلي معاون آموزشي داشگاه ،دكتر محمد شريعتي معاون بهداشت ، دكتر سارا مرتاض هجري معاون پژوهشي مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، دكتر مسعود يونسيان معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه و دكتر عظيم ميرزازاده مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، دكتر طاهره سوري مدير واحد طرح هاي توسعه در آموزش و نرگس كوهي فرد كارشناس واحد در روز سه شنبه هفدهم مرداد ماه 1396 ساعت 15/30-13/30برگزار شد. در اين جلسه سه طرح مطرح و دو طرح مصوب گرديد.