صفحات خاص » آخرين اخبار و رويدادها » بررسي 7 دستور جلسه در بيست و دومين جلسه دوره چهارم شوراي دانشگاه

بررسي 7 دستور جلسه در بيست و دومين جلسه دوره چهارم شوراي دانشگاه

1396/05/16


در اين نشست كه 15 مرداد 95 در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، دكتر محمد جليلي معاون آموزشي دانشگاه، نخستين دستور جلسه را درخصوص گزارش برنامه بلندمدت پياده سازي مشاهده آموزش همتايان ارايه كرد و گفت: اين برنامه در راستاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي به صورت اختياري اجرا مي شوداما در برنامه بلندمدت پيشنهاد شد انجام  آن براي ارتقاي مرتبه ضروري باشد.
وي همچنين پيشنهاداتي را درخصوص زمان بندي اجراي اين برنامه براي ارتقا به مرتبه دانشياري و استادي مطرح كرد كه پس از بحث و بررسي اعضاي شورا،  مصوب شد از مهر ماه  97 هر پرونده ارتقا به مرتبه دانشياري و از مهر ماه 98 هر پرونده ارتقا به مرتبه استادي، يك جلسه مشاهده طي دوره قبلي خود داشته باشد.
ادامه خبر