صفحات خاص » اطلاعيه ها » اطلاعيه دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي در خصوص آزمون مرحله دوم (مصاحبه) دكتري 1398

اطلاعيه دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي در خصوص آزمون مرحله دوم (مصاحبه) دكتري 1398

1398/05/27
ضمن تبريك قبولي در آزمون مرحله اول دكتري 1398،بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت شركت در آزمون مرحله دوم (مصاحبه):
رشته مهندسي بافت راس ساعت 7 در روز 98/06/03
رشته تصوير برداري پزشكي راس ساعت 7 در روز 98/06/04
رشته زيست فناوري پزشكي از حروف" الف تا پايان ص" راس ساعت 7 در روز 98/06/05
رشته زيست فناوري پزشكي از حروف" ط تا ي" راس ساعت 7 در روز 98/06/06
 به دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي به آدرس:
بلوار كشاورز،خيابان قدس،خيابان ايتاليا پلاك 88 طبقه همكف مراجعه نمائيد.

نظر شما را به موارد ذيل جلب مي نماييم:
-  آوردن كارت شناسايي الزامي است.
- داوطلبيني كه از پايان نامه خود دفاع نكرده اند پرينت پايان نامه خود را حتي اگر كامل نيست با خود بياورند.
- از آوردن وسايل اضافي خوداري نماييد.