صفحات خاص » اطلاعيه ها » اطلاعيه دانشكده پرستاري و مامايي در خصوص زمان حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون دكتراي تخصصي رشته بهداشت باروري

اطلاعيه دانشكده پرستاري و مامايي در خصوص زمان حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون دكتراي تخصصي رشته بهداشت باروري

1398/05/27
بدينوسيله اعلام مي دارد كه لازم است داوطلبان فراخوانده شده به مرحله دوم آزمون ورودي دكتري تخصصي (Ph.D) سال 99-98 بهداشت باروري براساس برنامه زمانبندي شده ذيل كه بر اساس حروف الفباي نام خانوادگي تعيين شده است در محل مصاحبه حضور يابند.
تذكر: با توجه به نوع آزمون كه در آن داوطلبان از ابتدا تا زمان پايان آزمون در محل قرنطينه باقي خواهند ماند لازم است داوطلب راس ساعت تعيين شده بدون هيچگونه تأخيري در محل آزمون حاضر باشند. در غير اينصورت امكان شركت در آزمون فراهم نخواهد بود. ( مسئوليت عواقب عدم حضور به موقع به عهده داوطلب مي باشد).