صفحات خاص » اطلاعيه ها » پيگيري فرم فراغت از تحصيل دانش آموختگان داخل از كشور

پيگيري فرم فراغت از تحصيل دانش آموختگان داخل از كشور

1397/10/29
به منظور سهولت پيگيري فرم فراغت از تحصيل مي‌توانيد با مراجعه به آدرس ذيل در جستجوگر Google chrome 
پس از وارد نمودن كد ملي، از مراحل صدور و تاييد فرم فراغت خود با دريافت پيام‌هاي ذيل مطلع خواهيد شد: 
 فرم فراغت از تحصيل شما تا كنون توسط دانشگاه محل تحصيل ارسال نشده است "لطفاً از طريق دانشگاه پيگيري شود" 
 در حال انتظار تاييد معاون آموزشي دانشگاه "لطفاً از طريق دانشگاه پيگيري شود" 
 در حال انتظار تاييد كارشناس اداره دانش آموختگان وزارت بهداشت، "لطفاً ظرف 72 ساعت آينده مجدداً كد ملي چك شود"
 فرم فراغت از تحصيل شما تاييد شده و اطلاعات شما در صورت ارتباط به اداره طرح/ سازمان نظام پزشكي ارسال شده است. 
لازم به ذكر است حداكثر زمان فرايند (از زمان ارسال فرم توسط دانشگاه محل تحصيل دانش آموختگان تا زمان تاييد نهايي توسط مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت و ارسال به دفتر طرح نيروي انساني 72 ساعت كاري مي باشد.