صفحات خاص » اطلاعيه ها » تكميل ظرفيت دانشجويان انتقال خارج به داخل

تكميل ظرفيت دانشجويان انتقال خارج به داخل

1397/08/09
جهت ثبت نام تكميل ظرفيت دانشجويان انتقال خارج به داخل از روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 با مراجعه به سايت http://sipad.tums.ac.ir/stdnew  و اسكن مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.