صفحات خاص » اطلاعيه ها » اعلام زمان ويرايش مدارك ثبت نامي دستياران پذيرفته شده سال جاري

اعلام زمان ويرايش مدارك ثبت نامي دستياران پذيرفته شده سال جاري

1397/07/14
زمان ويرايش مدارك ثبت نامي دستياران پذيرفته شده سال جاري از تاريخ پانزدهم مهر ماه 1397  لغايت هجدهم مهر ماه 1397 تمديد گرديد.