صفحات خاص » اطلاعيه ها » اطلاعيه در خصوص آزمون تعيين سطح زبان انگليسي سال 1397

اطلاعيه در خصوص آزمون تعيين سطح زبان انگليسي سال 1397

1397/07/08
برگزاري آزمون تعيين سطح بصورت الكترونيكي براي كليه دانشجويان جديدالورود، با هماهنگي‌هاي انجام شده از طريق مركز زبان دانشگاه و با همكاري معاونت آموزشي دانشگاه‌، روز سوم مهر ماه بعنوان روز برگزاري آزمون تعيين سطح براي كليه دانشجويان جديدالورود مقطع دكتراي عمومي و كارشناسي كليه دانشكده‌ها تعيين گرديد.

 با هدايت‌هاي انجام شده توسط معاونت آموزشي و آموزش دانشكده‌ها دانشجويان در سه نوبت در مركز آزمون‌هاي الكترونيك دانشگاه واقع در مركز طبي كودكان در جلسه آزمون شركت كردند.

تعدادي از دانشجويان موفق به حضور در آزمون نشدند كه از اين گروه از دانشجويان در تاريخ‌هاي هشتم و نهم مهر ماه در مركز آزمون‌هاي الكترونيك دانشكده پيراپزشكي آزمون بعمل مي‌آيد.

نتايج سطح‌بندي دانشجويان در 5 سطح در سايت مركز زبان دانشگاه اعلام گرديده است.