صفحات خاص » اطلاعيه ها » اعلام نتايج يازدهمين دوره آزمون پذيرش دانشجو از مقطع كارشناسي به دكتري پزشكي سال تحصيلي98-97

اعلام نتايج يازدهمين دوره آزمون پذيرش دانشجو از مقطع كارشناسي به دكتري پزشكي سال تحصيلي98-97

1397/04/20


ا
سامي داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول به شرح زير مي باشد

             

نام

نام خانوادگي

كوثر

ابوحمزه

ليلا

اصل سجادي

فاطمه

پورجولا

هديه

حبيبي

فاطمه

خلج

حسني

خمان كرمي

بهناز

ديزگوين زماني

حسين

رحيمي

غزاله

رئوفي

عسل

زرواني

مليكا

ساري دهقاني

حانيه

عباسي

فاطمه

عبدلي

شيرين

علاسوند

مريم

قرني

شبنم

قريبه زاده ابراهيم

مژگان

قوام آذرنيا

فاطمه

كردعليوندي

مريم

ميرزائيان

نسترن

نيا عليزاده

 

 

پذيرفته شدگان آزمون كتبي جهت شركت در آزمون مرحله دوم به نكات ذيل توجه نمايند

تاريخ آزمون مرحله دوم روز سه شنبه 26 تيرماه مي‌باشد. مقتضي است در تاريخ مذكور راس ساعت 7:30 صبح  تا ساعت 12 در مركز مهارتهاي باليني skill lab ساختمان شماره 8 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران واقع در بلوار كشاورز، خيابان پورسينا حضور به هم رسانيدهمراه داشتن كارت ملي يا شناسنامه براي شركت در اين آزمون الزامي مي‌باشد.

ضمنا با توجه  به چارچوب تهيه شده در فايل پيوست، دستاوردهاي آموزشي، پژوهشي و ساير سوابق برجسته خود را ليست نموده و به همراه فتوكپي مستندات در روز سه شنبه 26 تيرماه تحويل برگزاركنندگان آزمون دهند. فتوكپي‌هاي فوق به هيچ وجه مسترد نخواهد شد و در صورت لزوم اصل مدارك در آينده درخواست خواهد شد

فرم