صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه داوطلبان مصاحبه آزمون دكتري پژوهشي سال تحصيلي 98-97

قابل توجه داوطلبان مصاحبه آزمون دكتري پژوهشي سال تحصيلي 98-97

1397/04/19
قابل توجه داوطلبان  مصاحبه آزمون دكتري پژوهشي سال تحصيلي 98-97 

جهت دريافت اطلاعيه راهنماي داوطلبان به انضمام جدول زمانبندي مصاحبه، (بر اساس رشته انتخابي) و فرم اطلاعات داوطلب به لينك هاي زير مراجعه نماييد.

فرم اطلاعات داوطلب
راهنماي داوطلبان جهت شركت در مرحلهآزمون شفاهي (مصاحبه) دكتري پژوهشي  سال تحصيلي 98-97
جدول زمانبندي مصاحبه با داوطلبان دكتري پژوهشي جهت سال تحصيلي 98-97
جدول ايده و حيطه پژوهشي و ظرفيت اساتيد جهت سال تحصيلي 98-97