صفحات خاص » اطلاعيه ها » اطلاعيه در خصوص تغيير و اصلاح تاريخ مصاحبه داوطلبان رشته بيولوژي توليد مثل (شنبه 1397/04/23)

اطلاعيه در خصوص تغيير و اصلاح تاريخ مصاحبه داوطلبان رشته بيولوژي توليد مثل (شنبه 1397/04/23)

1397/04/09
بدينوسيله  تاريخ مصاحبه داوطلبان رشته بيولوژي توليد مثل به شنبه 23 تيرماه 1397 تغيير مي گردد.