صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان چهل وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي

قابل توجه پذيرفته شدگان چهل وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي

1396/05/29
با سلام و آرزوي توفيق الهي، 
با عنايت به اينكه طبق دستورالعمل ثبت نام دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مقرر گرديد ثبت نام پذيرفته شدگان در نيمه اول شهريور صورت گيرد، مقتضي است پذيرفته شدگان عزيز نسبت به تهيه مدارك لازم زير اقدام و در بازه زماني تعيين شده(متعاقبا اعلام مي گردد) نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. لازم به ذكر است به دليل تداخل ثبت نام از پذيرفته شدگان ساير مقاطع در اول شهريور بازه زماني ثبت نام تخصصي تمديد نخواهد شد و كسانيكه موفق به تكميل مدارك و تائيد نهايي ثبت نام نگردند به هيچ وجه به گروه هاي آموزشي جهت شروع دوره معرفي نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نيز جهت معرفي جايگزين به وزارت متبوع اعلام خواهد شد.
1.تنظيم سند محضري با توجه به سهميه و وضعيت استخدامي پذيرفته شدگان در دفترخانه هاي رسمي كشور
تذكر مهم: ضامنين حتما بايد كارمند رسمي شاغل باشد و اسكن حكم استخدامي ضامنين در حين اسكن مدارك ثبت نام ضروري است در غير اين صورت مدارك ثبت نامي ناقص تلقي شده و ثبت نام به هيچ وجه تائيد نخواهد شد. ياد آوري مي‌گردد ضمانت كارمند بازنشسته يا كارمند  قرار دادي قابل قبول نمي‌باشد. مقتضي است جهت جلوگيري از اتلاف وقت از ضمانت كارمند بازنشسته ، قراردادي  خود‌داري گردد.
توجه: دستياران پذيرفته شده سهميه آزاد مي‌توانند در صورت تمايل به جاي سند تعهد محضري، وثيقه ملكي به مبلغ سيصد ميليون تومان توديع نمايند. دستياران مناطق محروم نيز مي‌توانند به يكي از طرق ذيل نسبت به سپردن سند اقدام نمايند 1-سند تعهد محضري بر اساس فرم مربوطه با ضمانت دو كارمند رسمي يا يك كارمند رسمي به همراه توديع سفته به مبلغ دويست و پنجاه مليون تومان 2- سند وثيقه ملكي به مبلغ سيصد مليون تومان.
- دستياران پذيرفته شده مازاد سهميه نيروهاي مسلح و مستخدمين دانشگاه هاي علوم پزشكي ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام خود مي‌باشند. سندهاي مذكور در بازه زماني ثبت نام در سامانه ثبت نام اسكن گردد.
2-تكميل فرم شماره (1) مبني بر عدم مغايرت محتواي سند تعهد محضري سپرده شده با فرم هاي درج شده در آگهي ثبت نام با توجه به سهميه قبولي و وضعيت استخدامي جهت دريافت فرم شماره (1) اينجا كليك كنيد.
4- تصوير پايان يا معافيت از طرح نيروي انساني و يا ترخيص ازطرح نيروي انساني
5-شناسنامه ( از تمام صفحات ) – كارت ملي
6- موافقت نامه بدون قيد و شرط از محل استخدام مبني بر موافقت با ادامه تحصيل ( لازم به ذكر است مستخدمين رسمي و پيماني ملزم به اسكن مدارك فوق مي باشند )
7- ارائه گواهي مبني برفراغت ازتحصيل تا سي و يكم  شهريور 1396(براي دانشجويان سال آخر)
8-تصويرپروانه دائم وتسويه صندوق رفاه (درصورت داشتن)
9-تصويركارت سهميه ايثارگران
10-تصويركارنامه قبولي باذكرنمره ورتبه قبولي
11-. كارت پايان يا معافيت از خدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس+10
12- رونوشت حكم ماموريت آموزشي يامرخصي بدون حقوق براي پذيرفته شدگاني كه دراستخدام رسمي،پيماني وزراتخانه ها ،سازمانها ونهادهاو... مي باشند(درصورت آماده نبودن درحين ارائه اصل مدارك تحويل گردد)
يادآوري مي‌گردد تاريخ ثبت نام متعاقبا اعلام خواهدشد جهت جلوگيري از مشكلات از مراجعه حضور و تماس تلفني خودداري فرماييد.

توجه : فرم هاي سند تعهد محضري پس از تاييد توسط وزارت بهداشت در دسترس خواهد بود