صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي(فلوشيپ) پزشكي سال 1396

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي(فلوشيپ) پزشكي سال 1396

1396/05/25
باسلام و آرزوي توفيق الهي
پذيرفته شدگان محترم مقتضي است از روز شنبه مورخ چهارم شهريور ماه سال 1396  لغايت چهارشنبه مورخ هشتم شهريور ماه سال 1396 براي تكميل فرم ها و مدارك ثبت نامي با وارد نمودن كدملي به عنوان كد كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به سايت ثبت نامي به نشاني https://sipad.tums.ac.ir/stdnew  مراجعه و نسبت به اسكن مدارك ذيل وثبت نام اينترنتي اقدام فرمايند: لازم به ذكر است به دليل تداخل ثبت نام از پذيرفته شدگان ساير مقاطع در اوايل شهريورماه بازه زماني ثبت نام فلوشيپ تمديد نخواهد شد و اسامي كسانيكه موفق به تكميل مدارك و تائيد نهايي ثبت نام نگردند به هيچ وجه به دانشكده و گروه هاي آموزشي جهت شروع دوره معرفي نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نيز جهت معرفي جايگزين به وزارت متبوع اعلام خواهد شد.
مدارك موردنياز براي ثبت نام اينترنتي:
1-پرداخت الكترونيكي شهريه تحصيلي پذيرفته‌شدگان با سهميه آزاد (مبلغ شهريه به صورت علي الحساب مطابق جدول پيوست مي باشد.)
2-تكميل فرمهاي تعهد شماره 4-3-2 (مندرج در سامانه)
3- تصوير پايان يا معافيت از خدمات لايحه طرح نيروي انساني ويا گواهي مبني براتمام تعهدات قانوني(ضريب كا) تا سي و يكم شهريور ماه سال 1396  صادر شده از معاونت درمان يا مركز امور هيات علمي وزارت متبوع براي كساني كه به صورت مشروط ثبت نام نموده اند.
4-تصوير شناسنامه (ازتمام صفحات ) كارت ملي وعكس 4*3  ( با فرمت JPEG و حجم كمتر از 50KB)
5- نامه از محل استخدام مبني بر موافقت با ادامه تحصيل(براي شاغلين به خدمت در يكي از وزارتخانه ها- سازمانها ونهادها از سازمان ذيربط) 
6- تصويركارت پايان يا معافيت از خدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس + 10 
تبصره مهم:مشمولان ماده يك قانون نحوه تامين اعضا هيات علمي بايد از نظر سازمان وظيفه عمومي ناجا منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند
7-رونوشت حكم ماموريت آموزشي يامرخصي بدون حقوق(درصورت آماده نبودن درحين ارائه اصل مدارك تحويل گردد)
8-تصويرحكم استخدامي يا ارائه حكم هيات علمي  (متقاضيان عضو هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور)
9- تصوير مدركي دال برداشتن دانشنامه تخصصي يا گواهي فراغت ازتحصيل مقطع تخصصي
*ثبت‌نام كنندگان جهت اطلاع از زمان تعيين محل مراكز آموزشي شروع دوره به سايت دانشكده پزشكي http://medicine.tums.ac.ir/fa/ پزشكي مراجعه نمايند. اسامي پذيرفته شدگاني كه ثبت نام آنها تاييد نگرديده و پرينت ثبت نام تاييد شد براي آنها صادر نشده جهت تقسيم به دانشكده معرفي نخواهند شد.
*در خصوص اطلاع از امكانات رفاهي به سايت معاونت دانشجويي فرهنگيhttp://vsca.tums.ac.ir/ مراجعه فرمايند.
توجه:  تذكر مهم: الف- جهت آگاهي از تكميل بودن و تائيد مدارك ضروري است مجددا"پس از 48 ساعت به سايت مراجعه تا پيام ثبت نام انجام شد را مشاهده و فرم ثبت نام تاييد شد را دريافت نمايند.
ب:درصورت مشاهده پيام مدارك ناقص مي باشد بايد سريعا" نسبت به رفع نقص اقدام نمائيد.
**ضمنا تاريخ ثبت نام حضوري جهت تحويل اصل مدارك فوق از روز دوشنبه بيستم شهريور ماه سال 1396 لغايت سه شنبه بيست و يكم شهريور ماه سال 1396 مي باشد. مقتضي است پذيرفته شدگان با در دست داشتن پرينت ثبت نام تاييد شد به دانشكده مراجعه نمايند.
فرم هاي موردنياز: