صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

قابل توجه پذيرفته شدگان سي و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

1396/05/04
با سلام و آرزوي توفيق الهي،
با عنايت به اينكه طبق دستورالعمل ثبت نام دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مقرر گرديد ثبت نام پذيرفته شدگان در نيمه اول شهريور صورت گيرد، مقتضي است پذيرفته شدگان عزيز نسبت به تهيه مدارك لازم زير اقدام و در بازه زماني تعيين شده نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. لازم به ذكر است به دليل تداخل ثبت نام از پذيرفته شدگان ساير مقاطع در اول شهريور بازه زماني ثبت نام فوق تخصصي تمديد نخواهد شد و كسانيكه موفق به تكميل مدارك و تائيد نهايي ثبت نام نگردند به هيچ وجه به گروه هاي آموزشي جهت شروع دوره معرفي نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نيز جهت معرفي جايگزين به وزارت متبوع اعلام خواهد شد.
1.تنظيم سند محضري با توجه به سهميه و وضعيت استخدامي پذيرفته شدگان در دفترخانه هاي رسمي كشور
تذكر مهم: ضامنين حتما بايد كارمند رسمي يا (يك كارمند رسمي و يك كارمند پيماني )شاغل باشد و اسكن حكم استخدامي ضامنين در حين اسكن مدارك ثبت نام ضروري است در غير اين صورت مدارك ثبت نامي ناقص تلقي شده و ثبت نام به هيچ وجه تائيد نخواهد شد. ياد آوري مي گردد ضمانت كارمند بازنشسته يا كارمند قرار دادي قابل قبول نمي‌باشد. مقتضي است جهت جلوگيري از اتلاف وقت از ضمانت كارمند بازنشسته و قراردادي خود‌داري گردد.
تبصره: در اين دوره ميزان تعهدات پذيرفته شدگان رشته هاي فوق تخصصي بيماري هاي ريه، خون و سرطان بالغين، نفرولوژي، مراقبت هاي ويژه، روماتولوژي كودكان، كليه كودكان، روان پزشكي كودك و نوجوان، جراحي كودكان، جراحي عروق و جراحي قفسه صدري و قلب كودكان برابر طول دوره آموزشي مصوب خواهد بود.
جهت دريافت فرم آزاد اينجا را كليك كنيد.
جهت دريافت فرم ساير نهادها اينجا را كليك كنيد.
جهت دريافت فرم مستخدمين دانشگاه اينجا را كليك كنيد.
جهت دريافت فرم هيات علمي اينجا را كليك كنيد.
جهت دريافت فرم مناطق محروم اينجا را كليك كنيد.
2.تكميل فرم شماره (1) مبني بر عدم مغايرت محتواي سند تعهد محضري سپرده شده با فرم هاي درج شده در آگهي ثبت نام با توجه به سهميه قبولي و وضعيت استخدامي جهت دريافت فرم شماره (1) اينجا كليك كنيد.
3.فرم هاي ثبت نامي 2-3-4-5
4. تصوير پايان يا معافيت از طرح نيبروي انساني و يا گواهي مبني بر اتمام تعهدات قانوني (ضريب كا ) تا سي و يكم شهريور سال 1396 صادر شده از معاونت درمان يا مركز امور هيات علمي وزارت متبوع براي كساني كه به صورت مشروط ثبت نام نموده اند.
5.شناسنامه ( از تمام صفحات ) – كارت ملي
6. موافقت نامه بدون قيد و شرط از محل استخدام مبني بر موافقت با ادامه تحصيل ( لازم به ذكر است مستخدمين رسمي و پيماني ملزم به اسكن مدارك فوق مي باشند )
7. مدركي دال بر داشتن دانشنامه تخصصي
8. كارت پايان يا معافيت از خدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس+10
9. داوطلباني كه در استخدام رسمي دولت و يا نيروهاي نظامي و انتظامي مي باشند يك نسخه از حكم كارگزيني ممهور به مهر كارگزيني محل خدمت