صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه داوطلبان آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1393

قابل توجه داوطلبان آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي (فلوشيپ) سال 1393

1392/11/06
 

داوطلبان گرامي جهت ثبت نام مي توانند از تاريخ 19بهمن ماه 1392 لغايت 10 اسفند ماه 1392 مدارك زير را با مراجعه به سايت معاونت آموزشي اسكن و نسبت به ثبت نام خود به صورت الكترونيكي در تاريخ ذكر شده در همين اطلاعيه اقدام نمايند ، بديهي است هرگونه مغايرت مدارك ارئه شده با دستورالعمل موجب كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام از طرف دانشگاه خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوري خودداري نماييد.


مدارك مورد نياز جهت ثبت ­نام و شركت در آزمون:


1-تكميل و اسكن تقاضانامه ثبت­ نام آزمون دوره­هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) پزشكي مورخ 25 ارديبهشت 1393

2- اسكن تصوير حكم استخدامي و استادياري متقاضيان عضو هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور.

3- اسكن تكميل فرم شماره 2 جهت اعضاي هيأت علمي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور.

4- اسكن تصوير دانشنامه تخصصي و يا گواهي موفقيت در آزمون دانشنامه تخصصي و يا هرگونه مدركي كه مؤيد دارا بودن دانشنامه تخصصي رشته پيشنياز باشد.

5-اسكن تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافي براي آقايان

تبصره 1:كلمه معافي به مفهوم معافيت دائم مي­باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي و يا كفالت با مسئوليت خود مي­توانند در آزمون پذيرش شركت نمايند. بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت نظام وظيفه اين وزارتخانه هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد گرفت.

تبصره 2:داوطلباني كه در حال انجام خدمت قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيام آوران بهداشت ميباشند در صورت ارائه گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ 31 شهريور ماه 1393 به اتمام خواهد رسيد مجاز به شركت در آزمون پذيرش فلوشيپ خواهند بود.

تبصره 3:آن دسته از متقاضياني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامين اعضاي هيات علمي مشغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاههاي علوم پزشكي مي­باشند در صورتي كه تا تاريخ 31 شهريور ماه 1393 حداقل معادل طول دوره خدمت وظيفه مصوب ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح را گذرانده باشند مي­توانند بطور مشروط در آزمون ارديبهشت ماه ثبت­نام و شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام وظيفه طبق مقررات شروع به آموزش نمايند.

تبصره 4:ازميان حائزين رتبه­هاي اول تا سوم امتحانات دانشنامه تخصصي هر رشته پيشنياز در هر سال تحصيلي، در صورتيكه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند با رعايت ساير شرايط مندرج در آئين­نامه مي­توانند بطور مشروط در آزمون ارديبهشت ماه ثبت­نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از

ماده يك قانون نحوه تامين اعضاء هيأت علمي تا تاريخ 31 شهريور ماه 1393 از خدمت ترخيص شده، شروع به آموزش نمايند.

6- پزشكان متقاضي، با ارائه گواهي صادره از سوي معاونت درمان وزارت متبوع مي­توانند در اين آزمون شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن و جهت شروع دوره مي­بايستي حداكثر تا 25 شهريور ماه 1393 كليه تعهدات خود را به اتمام رسانده باشند. بديهي است صدور گواهي مجدد جهت شروع دوره براي پذيرفته­شدگان از طرف آن معاونت الزامي است و هرگونه قطع ارتباط پزشكان با دانشگاههاي محل خدمت قبل از پايان تعهدات منجر به عدم صدور گواهي مربوطه خواهد بود. لازم به ذكر است صدور هرگونه گواهي از آن معاونت منوط به ارائه گواهي كار به روز از طرف پزشكان خواهد بود.

7- اسكن يك قطعه عكس 4× 3

8- اسكن صفحه اول شناسنامه و در صورت هرگونه تغييري در مندرجات آن، تصوير صفحات مربوطه.

9- اسكن كارت ملي

توجه:كليه پذيرفته­شدگان دوره­هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) موظف مي­باشند پس از اعلام قبولي در دوره تا زمان شروع به آموزش در محل خدمتي خود به انجام وظيفه محوله مشغول بوده و اين گروه صرفا" در هنگام شروع به دوره آموزشي با كسب مجوز از معاونت درمان وزارت متبوع مجاز به ترخيص از خدمت مي­باشند.

10- پرداخت الكترونيكي مبلغ 500000 ريال (پانصد هزار ريال)

11- اسكن فرم تكميل شده تعهد مبني بر عدم مغايرت مدارك ارائه شده با مدارك مورد نياز طبق دستورالعمل اعلام شده از دبيرخانه و عدم اعتراض درصورت مغاير بودن و لغو ثبت نام از طرف دانشگاه

*- كليه مراحل آزمون پذيرش دوره­هاي تكميلي تخصصي ارديبهشت ماه تابع مقررات مندرج در آئين نامه دوره­هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) براي شروع دوره مهرماه 1393 بوده و مطابق مصوبات نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام مي­شود

- درخصوص نحوه توزيع كارت شركت در آزمون متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.


- دستورالعمل ثبت نام

- فرم تقاضانامه

- فرم شماره 2

- فرم شماره 3

- فرم تعهد

- جدول ظرفيت

- منابع و رفرنسها 1

- منابع و رفرنسها 2


 جهت ثبت نام و ارسال مدارك اينجا را كليك نماييد.


 

ضمنا در صورت نياز با شماره تلفن  81633719 تماس حاصل فرمائيد.