جوايز و جشنواره ها

جوايز و جشنواره ها » جوايز آموزشي » جوايز آموزشي » نوع جوايز در سال 88

نوع جوايز در سال 88


جوايز آموزشي جشنواره ابن‌سينا در سال 88

 

 

عنوان جايزه


جايزه

جايزه كشوري ابنسينا

80 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور + هديه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

جايزه آموزش پزشكي

80 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

جايزه حكيم جرجاني

60 ميليون ريال گرانت آموزشي*+ 20ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

جايزه اخلاق پزشكي

80 ميليون ريال گرانت آموزشي* + هزينه يك سفر حج عمره با يك نفر همراه

جايزه پيشكسوتان دانشگاه

80 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

* اين گرانت به صورت اعتبار براي اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش قابل استفاده است.

 توجه: كليه برندگان تنديس ويژه جايزه مربوطه را دريافت خواهند كرد.

* *مبالغ ذكر شده براي شركت در همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور ميزان خالص پرداختي بعد از كسر ماليات و كسورات است.