جوايز و جشنواره ها

جوايز و جشنواره ها » جوايز آموزشي » جوايز آموزشي » اسامي برندگان سال 86

اسامي برندگان سال 86


موضوع

افراد

جايزه پيشكسوتان دانشگاه

دكتر حسين ملك افضلي

دكتر حسنيه تاجرزاده

دكتر اسفنديار اخوان نياكي

دكتر هبت الدين برقعي

دكتر سيد علي فخر طباطبائي

جايزه آموزش پزشكي دانشگاه

دكتر عظيم ميرزازاده

جايزه اخلاق پزشكي دانشگاه

دكتر ابوالقاسم اباسهل

جايزه حكيم جرجاني

دوره علوم پايه دانشكده پزشكي

دكتر محمود دوستي

دكتر بهروز نبئي

دوره باليني دانشكده پزشكي

دكتر محمدصادق فاضلي شوركي

دكتر زاهد حسين خان

دانشكده داروسازي

دكتر سيدناصر استاد

دانشكده بهداشت

دكتر سيدرضا مجدزاده

دانشكده پرستاري و مامائي

دكتر ناهيد دهقان نيري

دانشكده دندانپزشكي

دكتر قاسم امتي شبستري

دانشكده توانبخشي

آقاي محمد نوري

دانشكده پيراپزشكي

دكتر محمدكاظم شريفي يزدي