جوايز و جشنواره ها

جوايز و جشنواره ها » جوايز آموزشي » جوايز آموزشي » نوع جوايز در سال 86

نوع جوايز در سال 86


جوايز آموزشي جشنواره ابن‌سينا در سال 86

  

عنوان جايزه

جايزه

جايزه كشوري ابن‌سينا

60 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور + هديه معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

جايزه آموزش پزشكي

60 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

جايزه حكيم جرجاني

15 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور + 40 ميليون ريال گرانت آموزشي*

جايزه اخلاق پزشكي

60 ميليون ريال گرانت آموزشي* + هزينه يك سفر حج عمره با يك نفر همراه

جايزه پيشكسوتان دانشگاه

60 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

* اين گرانت به صورت اعتبار براي اجراي طرح‌هاي پژوهش در آموزش قابل استفاده است.

 توجه: كليه برندگان تنديس ويژه جايزه مربوطه را دريافت خواهند كرد.