جوايز و جشنواره ها

جوايز و جشنواره ها » جوايز آموزشي » جوايز آموزشي » نوع جوايز در سال 85

نوع جوايز در سال 85


عنوان جايزه

جايزه

جايزه كشوري ابن‌سينا

60 ميليون ريال گرانت آموزشي*+ 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور + هديه معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

جايزه آموزش پزشكي

60 ميليون ريال گرانت آموزشي*+ 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

جايزه حكيم جرجاني

15 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور + 40 ميليون ريال گرانت آموزشي*

جايزه اخلاق پزشكي

هزينه يك سفر حج عمره با يك نفر همراه

 

جايزه پيشكسوتان دانشگاه

60 ميليون ريال گرانت آموزشي*+ 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

*اين گرانت به صورت اعتبار براي اجراي طرح‌هاي پژوهش در آموزش قابل استفاده است.