جوايز و جشنواره ها

جوايز و جشنواره ها » جوايز آموزشي » جوايز آموزشي » آيين نامه نظام جامع جوايز آموزشي

آيين نامه نظام جامع جوايز آموزشي


آيين نامه نظام جامع اهداي جوايز آموزشي كه در تاريخ 2/7/85 در شوراي محترم دانشگاه به تصويب رسيده بود در شوراي محترم آموزشي دانشگاه و هيات محترم داوران جشنواره ابن سينا و بر اساس نظرات ارسالي از دانشكده هاي مختلف مورد بازبيني قرار گرفت. آيين نامه نهايي در تاريخ 28/6/86 به تصويب رسيد.

 براي دريافت فايل آيين‌نامه سال 85 اينجا را كليك كنيد  

 براي دريافت فايل آيين نامه سال 86 اينجا را كليك كنيد.

بسمه تعالي

آيين­نامه نظام جامع اهداي جوايز آموزشي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

فصل اول: كليات

 ماده 1:نظام جامع اهداي جوايز آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت ارشد و با هدف ارج نهادن به خدمات آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه و ايجاد انگيزه براي فعاليت­هاي آموزشي متعالي در ايشان مستقر مي­شود.

ماده 2:تعاريف: منظور ازهمكاراندر اين آيين­نامه اعضاي هيات علمي اعم از اعضا و مديران گروه­هاي آموزشي و مسؤولين دانشگاه است. منظور ازدانشگاه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران است. منظور ازگرانت آموزشيهزينه اجراي طرح­هاي تحقيقاتي و توسعه سيستم آموزشي است كه در صورت تاييد پروپوزال ارائه شده و در قبال آن پرداخت مي­شود. منظور ازآموزش پزشكي(Medical Education) توسعه آموزش در تمام رشته­هاي علوم پزشكي است و مختص به رشته پزشكي نيست.

 

فصل دوم: اركان

ماده 3: شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي: اين شورا همان شوراي دانشگاه است و به عنوان ركن سياستگذاري نظام جامع اهداي جوايز آموزشي تشكيل مي­شود.

13:  وظايف:

 1 - تصويب و بازبيني انواع جوايز آموزشي، عناوين و محل اهداي آنها كه از طرف كميته اجرايي جوايز آموزشي پيشنهاد مي­شود.

 2 - تصويب و بازبيني آيين­نامه نظام جامع اهداي جوايز آموزشي كه از طرف كميته اجرايي جوايز آموزشي پيشنهاد مي­شود.

 3 - تصويب و بازبيني دستورالعمل­هاي اجرايي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي كه از طرف كميته اجرايي جوايز آموزشي پيشنهاد مي­شود.

 4 - تاييد برندگان هر يك از جوايز كه توسط كميته اجرايي جوايز آموزشي معرفي مي­شوند.

تبصره 1:شوراي نظام جامع جوايز آموزشي مي­تواند اختيار تاييد و انتخاب نهايي برندگان جوايزي كه در جشنواره ابن­سينا اهدا مي­شود را به هيات داوران اين جشنواره تفويض نمايد.

تبصره 2:شوراي نظام جامع جوايز آموزشي مي­تواند اختيار تاييد نهايي برندگان را به كميته اجرايي تفويض نمايد.

ماده 4: كميته اجرايي جوايز آموزشي:كميته اجرايي جوايز آموزشي به عنوان ركن اجرايي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي تشكيل مي­شود.

14: اعضاء:

معاون آموزشي دانشگاه (رئيس كميته)

مديركل خدمات آموزشي (دبير كميته)

اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه

3 نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب معاون آموزشي دانشگاه

24: وظايف:

    1-  طراحي انواع جوايز آموزشي و عناوين آنها و پيشنهاد به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي

2 - تدوين آيين­نامه و دستورالعمل­هاي اجرايي نظام جامع و پيشنهاد به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي

3 - تعيين برندگان جوايز آموزشي هر سال طبق برنامه زمانبندي دستورالعمل اجرايي و معرفي آنها به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي

4 - بازبيني و اصلاح آيين­نامه و دستورالعمل­هاي اجرايي و پيشنهاد به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي

5 - بررسي و تاييد درخواست­ تصويب جوايز آموزشي جديد در سطح گروه­هاي آموزشي و دانشكده­ها و پيشنهاد آنها به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي

 

فصل سوم: شرايط عمومي

ماده 5:برندگان جوايز در هر سال اعلام شده و زمان و مكان اهداي جوايز توسط شوراي نظام جامع اهداي جويز آموزشي تعيين مي­شود.

ماده 6:مراحل بررسي مدارك، اسامي نامزدها و راي­گيري محرمانه است.

ماده 7:ورود افراد به مراحل انتخاب منوط به پذيرش نامزدي از طرف خود فرد است.

ماده 8:در صورتي كه در هر جايزه هيچ­كدام از نامزدها شرايط و شايستگي احراز جايزه را نداشته باشند، برنده­اي اعلام نمي­شود.

ماده 9:در تمامي جوايزي كه افراد از طريق راي­گيري انتخاب مي­شوند، حدنصاب راي اخذ شده تعيين مي­شود.

ماده 10:جوايز شامل تنديس ياد بود، مدال افتخار، لوح تقدير، جايزه نقدي و گرانت آموزشي است.

ماده 11:در تمامي جوايزي كه تنديس يادبود و يا مدال افتخار اهدا مي­شود شكل و جنس آن با پيشنهاد معاونت آموزشي دانشگاه و تاييد شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي تعيين و ساخته مي­شود. تنديس يادبود هر جايزه اختصاصي همان جايزه است.

 

فصل چهارم: انواع جوايز

ماده 12:جايزه ابن­سيناجايزه دانشگاه است كه در سطح كشور اهدا مي­شود.

 112: تعريف جايزه:جايزه كشوري تعالي آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران است و به يكي از اعضاي هيات علمي ساير مراكز آموزشي كه داراي سابقه فعاليت­هاي آموزشي به عنوان يك معلم برجسته است، اهدا مي­شود.

 212 : تعداد برندگان در هر سال:يك نفر در هر سال

 312 : گروه هدف:كليه اعضاي هيات علمي شاغل مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به جز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران بوده و هر عضو هيات علمي تنها يك بار مشمول دريافت اين جايزه مي­شود.

 412 : روند نامزدشدن:نامزد شدن توسط رؤساي دانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي و رؤساي ساير مؤسسات وابسته صورت مي­گيرد.

 512: روند انتخاب:

   الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعلام مي­شوند.

   ب) سوابق علمي و اجرايي (CV) نامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع­آوري مي­شود.

   ج) كميته اجرايي جوايز آموزشي در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي مدارك ارسالي را بررسي و نتيجه را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعلام مي­كند.

تبصره:معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي دعوت مي­شود.

 612: شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:

   الف - هيات علمي شاغل يكي از مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

   ب - دارا بودن رتبه استادي

    ج - معيارهاي مورد بررسي براي انتخاب عبارتند از:

     1 - كميت و كيفيت فعاليت­هاي آموزشي

     2 - نوآوري در زمينه تدريس و آموزش فراگيران

     3 - ميزان تاثير فعاليت­هاي نامزد در محيط آموزش

     4 - طراحي و تهيه محصولات و بسته­هاي آموزشي

     5 - حسن شهرت در فعاليت­هاي آموزشي در محل خدمت

  712: نوع جايزه:تنديس جشنواره +60 ميليون ريال گرانت آموزشي + 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور + هديه معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

ماده 13: جايزه پيشكسوتان دانشگاهجايزه دانشگاه است كه در سطح دانشگاهي اهدا مي­شود.

 113: تعريف جايزه:جايزه پيشكسوتان دانشگاه بوده به پاس قدرداني از زحمات طولاني مدت ايشان و به منظور ايجاد انگيزه در ساير اعضاي هيات علمي اهدا مي­شود.

 213: تعداد برندگان در هر سال :حداكثر 5 نفر در هر سال

 313: گروه هدف:كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه بوده و هر عضو هيات علمي تنها يك بار مشمول دريافت اين جايزه مي­شود.

 413: روند نامزد شدن:نامزد شدن توسط هيات رئيسه دانشكده­هاي تحت پوشش دانشگاه صورت مي­گيرد.

 513: روند انتخاب:

   الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعلام مي­شوند.

   ب) سوابق علمي و اجرايي (CV) نامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع­آوري مي­شود.

   ج) كميته اجرايي جوايز آموزشي در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعلام مي­كند.

 613: شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:

   الف - عضو هيات علمي شاغل دانشگاه

   ب - دارا بودن حداقل 25 سال سابقه فعاليت آموزشي به عنوان هيات علمي

   ج - حسن شهرت در فعاليت­هاي آموزشي

   د - كميت و كيفيت فعاليت­هاي آموزشي

   ه- دارا بودن رتبه استادي

تبصره: در هر سال يك نفر مي تواند با رتبه غير از استاد انتخاب شود.

713: نوع جايزه:تنديس جشنواره +60 ميليون ريال گرانت آموزشي + 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

 

ماده 14: جايزه آموزش پزشكيجايزه دانشگاه است كه در سطح دانشگاه اهدا مي­شود.

 114: تعريف جايزه:جايزه آموزش پزشكي دانشگاه است و به يكي از صاحب­نظران برجسته از اعضاي هيات علمي كه در زمينه آموزش پزشكي، داراي فعاليت­ها و نوآوري­هاي چشمگير و اثرگذار است، اهدا مي­شود.

 214 : تعداد برندگان در هر سال:حداكثر يك نفر در هر سال

 314 : گروه هدف:كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه شامل برندگان سال­هاي قبل است.

 414 : روند نامزدشدن:نامزد شدن توسط همكاران و خود فرد صورت مي­گيرد.

 514: روند انتخاب:

   الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعلام مي­شوند.

   ب) سوابق علمي و اجرايي (CV) نامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع­آوري مي­شود.

   ج) كميته اجرايي جوايز آموزشي در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعلام مي­كند.

 614: شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:

   الف - عضو هيات علمي شاغل دانشگاه

   ب - دارا بودن حداقل 5 سال سابقه فعاليت مشخص در زمينه آموزش پزشكي

   ج - داشتن فعاليت­هاي بارز در زمينه آموزش پزشكي از جمله اقدامات، طرح­ها، نظريه­ها و پژوهش­هاي بديع و انتشارات علمي اعم از كتب يا مقالات در زمينه آموزش پزشكي كه در سطح ملي و يا دانشگاه تاثيرگذار بوده و داراي حسن شهرت در بين صاحب­نظران آموزش پزشكي باشد.

 714: نوع جايزه:تنديس جشنواره +60 ميليون ريال گرانت آموزشي + 20 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور

 

ماده 15: جايزهحكيم جرجاني(علوم­پايه دانشكده پزشكي، باليني دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي، دانشكده داروسازي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشكده بهداشت، دانشكده توانبخشي و دانشكده پيراپزشكي)جايزه دانشگاه است كه در سطح دانشكده اهدا مي­شود.

 115: تعريف:جايزه تعالي آموزشي دانشگاه است و به اعضاي هيات علمي كه داراي سابقه فعاليت­هاي آموزشي به عنوان يك معلم برجسته هستند اهدا مي­شود.

 215: تعداد برندگان در هر سال:حداكثر 14 نفر در هر سال شامل دانشكده پزشكي دو نفر از هيات علمي علوم پايه (يكي استاديار و ديگري با رتبه بالاتر) و دو نفر از هيات علمي باليني (يكي استاديار و ديگري با رتبه بالاتر) و در دانشكده­هاي دندانپزشكي، داروسازي و بهداشت هر كدام دو نفر از هيات علمي (يكي استاديار و ديگري با رتبه بالاتر)، دانشكده­ پرستاري و مامايي دو نفر و دانشكده­هاي پيراپزشكي و توانبخشي هر كدام يك نفر از هيات علمي

 315: گروه هدف:تمامي اعضاي هيات علمي دانشكده­هاي تحت پوشش دانشگاه شامل برندگان سال­هاي قبل

 415: روند نامزد شدن:نامزد شدن توسط خود فرد و يا همكاران صورت مي­گيرد.

 515: روند انتخاب:

   الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعلام مي­شوند.

   ب) سوابق علمي و اجرايي (CV) نامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع­آوري مي­شود.

   ج) كميته اجرايي جوايز آموزشي در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعلام مي­كند.

 615: شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:

   الف - عضو هيات علمي شاغل دانشگاه

   ب - معيارهاي مورد بررسي براي انتخاب عبارتند از:

     1 - كميت و كيفيت فعاليت­هاي آموزشي

     2 - نوآوري در زمينه تدريس و آموزش فراگيران

     3 - ميزان تاثير فعاليت­هاي نامزد در محيط آموزش

     4 - طراحي و تهيه محصولات و بسته­هاي آموزشي

 715: نوع جايزه:تنديس جشنواره + 15 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور + 40 ميليون ريال گرانت آموزشي

 

ماده 16: جايزه برگزيده دانشجويانجايزه دانشگاه است كه در سطح دانشكده اهدا مي­شود.

 116: تعريف: اين جايزه به اعضاي هيات علمي كه توسط دانشجويان به عنوان معلم نمونه و فرهيخته انتخاب مي­شوند اهدا مي­شود.

 216: تعداد برندگان در هر سال:منتخبين دانشجويان مقطع علوم­پايه دكتري حرفه­اي پزشكي عمومي،  مقطع باليني دكتري حرفه­اي پزشكي عمومي، دكتري حرفه­اي دندانپزشكي،  دكتري حرفه­اي داروسازي و هر يك از دوره­هاي كارشناسي داير در دانشگاه با بيش از 25 نفر پذيرش سالانه دانشجو، هر كدام حداكثر يك نفر

 316: گروه هدف:كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه كه به دانشجويان مقاطع كارشناسي و يا دكتري حرفه­اي تدريس مي­كنند، شامل برگزيدگان سال­هاي قبل.

 416: روند انتخاب:انتخاب افراد با راي­گيري از فراگيران در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي صورت مي­گيرد.

 516: نوع جايزه:تنديس يادبود، لوح تقدير و جايزه نقدي

 

 ماده 17: جايزه اخلاق پزشكي دانشگاه جايزه دانشگاه است كه در سطح دانشگاه اهدا مي­شود.

 117: تعريف:جايزه برگزيده اخلاق پزشكي دانشگاه بوده و به يكي از اعضاي هيات علمي كه از نظر اخلاق در پزشكي نمونه است اهدا مي­شود.

 217: تعداد برندگان در هر سال:حداكثر يك نفر در هر سال

 317: گروه هدف:كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه شامل برندگان سال­هاي قبل.

 417: روند نامزد شدن:نامزد شدن توسط همكاران صورت مي­گيرد.

 517: روند انتخاب:

   الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعلام مي­شوند.

   ب) سوابق علمي و اجرايي (CV) نامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع­آوري مي­شود.

   ج) كميته اجرايي جوايز در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعلام مي­كند.

 617: شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:

   الف - عضو هيات علمي شاغل دانشگاه

   ب - حداقل 10 سال سابقه

   ج - حسن شهرت در اخلاق پزشكي

  717: نوع جايزه:تنديس جشنواره +60 ميليون ريال گرانت آموزشي + هزينه يك سفر حج عمره با يك نفر همراه

 

ماده 18 -  جايزهممتاز دانشگاهكه در سطح دانشگاهي اهدا مي­شود.

 118: تعريف:جايزه ويژه دانشگاه است و هر عضو هيات علمي در طول خدمت خود تنها يكبار مي­تواند آن را دريافت كند.

 218: تعداد برندگان در هر سال:به تعداد واجدين شرايط در هر سال اهدا مي­شود.

 318: گروه هدف:كليه اعضاي هيات علمي برگزيده شده در جوايز دانشگاه (آموزشي يا پژوهشي) بوده و هر عضو هيات علمي تنها يك بار مشمول دريافت اين جايزه مي­شود.

  418: معيارهاي انتخاب:

    1 - برنده شدن در 3 مورد يا بيشتر از جوايز دانشگاه در يك سال

    2 - برنده شدن در يك جايزه از جوايز دانشگاه در 4 دوره مختلف

 تبصره 1:دريافت جايزه برگزيده دانشجويان از دو مقطع متفاوت در يك سال، يك مورد محسوب مي­شود.

 تبصره 2:برندگان مشمول بند 2 ماده 4 - 18 در سال­هاي بعد در جايزه مربوطه شركت داده نمي­شوند.

 518: نوع جايزه:تنديس يادبود، مدال افتخار و جايزه نقدي

 

ماده 19: جايزه دستيار (تخصصي و فوق تخصصي) و دانشجويPhD برتر در آموزشجايزه دانشگاه است كه در سطح دانشگاه اهدا مي­شود.

 119: تعريف:جايزه دانشگاه به دستيار برگزيده در فعاليت­هاي آموزشي بوده و به دستياران رشته­هاي تخصصي، فوق­تخصصي/فلوشيپ باليني و دانشجويان دكتري تخصصيPh.Dكه در زمينه آموزش به دانشجويان مقاطع تحصيلي پايين­تر فعاليت بارزي داشته باشند اهدا مي­شود.

 219: تعداد برندگان در هر سال:دو نفر در هر سال يكي از دستياران رشته­هاي تخصصي، فوق­تخصصي و يا فلوشيپ باليني و يكي از دانشجويان دكتري تخصصيPh.D.

 319: گروه هدف:كليه دستياران رشته­هاي تخصصي، فوق­تخصصي/فلوشيپ باليني و دانشجويان دكتري تخصصيPh.Dشامل برندگان سال­هاي قبل.

 419: روند نامزدشدن:توسط مديران گروه­هاي آموزشي و خود فرد صورت مي­گيرد.

 519: روند انتخاب:

   الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعلام مي­شوند.

   ب) سوابق علمي و اجرايي (CV) نامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع­آوري مي­شود.

   ج) كميته اجرايي جوايز در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعلام مي­كند.

 619: شرايط و معيارهاي انتخاب:

    الف - دستيار باليني تخصصي يا فوق تخصصي يا فلوشيپ و يا دانشجوي دكتراي تخصصيPh.Dسال دوم و بالاتر

   ب - اشتغال گروه آموزشي مربوطه به امر تدريس به فراگيران مقاطع پايين­تر

    ج - معيارهاي مورد بررسي براي انتخاب عبارتند از:

     1 - كميت و كيفيت فعاليت­هاي آموزشي در رابطه با فراگيران مقاطع پايين­تر

     2 - نوآوري در زمينه آموزش فراگيران مقاطع پايين­تر

     3 - طراحي و تهيه محصولات و بسته­هاي آموزشي

 719: نوع جايزه:لوح تقدير و جايزه نقدي

 

 تبصره:گرانت هاي آموزشي ذكر شده در جوايز به صورت اعتبار براي اجراي طرح‌هاي پژوهش در آموزش قابل استفاده است.

 

اين آيين­نامه در 19 ماده و 6 تبصره در تاريخ 2/7/1385 در شوراي دانشگاه به تصويب رسيد و در تاريخ 28/6/1386 در هيات داوران جشنواره مورد تجديد نظر قرار گرفت.