جوايز و جشنواره ها » جوايز آموزشي

جوايز آموزشي


نظام جامع اهداي جوايز آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران با هدف  ارج نهادن به خدمات آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه و ايجاد انگيزه براي فعاليت­هاي آموزشي متعالي در ايشان طراحي شده است.
 1. همكاران محترم براي كانديدا شدن، پرسشنامه مربوط به جايزه مورد نظر خود را (موجود در همين سايت) دريافت كرده و تكميل نمايند و به همراه مدارك مورد نياز به طور محرمانه از ابتداي شهريورماه هر سال تا پايان آبان­ماه به آدرس زير ارسال كنند.
  2. همكاران محترمي كه مايل به كانديدا كردن ساير اعضاي هيات علمي هستند، فرم پيشنهاد كانديداي جايزه مورد نظر را تكميل و به طور محرمانه از ابتداي شهريورماه هر سال تا پايان آبان­ماه به آدرس زير ارسال نمايند. مدارك مورد نياز از كانديداي مربوطه اخذ خواهد شد.