برنامه هاي آموزشي » برنامه هاي درسي و سرفصل دروس » آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي (بازنگري شده مورخ 1389/09/03)

آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي (بازنگري شده مورخ 1389/09/03)

آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي (بازنگري شده مورخ 1389/09/03)