برنامه هاي آموزشي » برنامه هاي درسي و سرفصل دروس » برنامه آموزشي دوره گواهي عالي(MPH)

برنامه آموزشي دوره گواهي عالي(MPH)

برنامه آموزشي دوره گواهي عالي(MPH)

بهداشت عمومي

كميته بهداشت گروه پزشكي

گروه:پزشكي    (1000)

رشته:بهداشت عمومي (0000)

دوره :گواهي عالي  (0004)

ستاد انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 25/04/63 بر اساس طرح دوره گواهي عالي بهداشت عمومي توسط كميته بهداشت گروه پزشكي ستاد انقلاب فرهنگي تهييه شده و به ت*يداين گروه رسيده است برنامه آموزشي اين دوره را در سه فصل(مشخصات كلي،برنامه و سرفصل دروس)بشرح پيوست تصويب كرد و مقرر ميدارد:

ماده 1-برنامه آموزشي دوره گواهي عالي بهداشت عمومي از تاريخ تصويب براي كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور كه مشخصات زير را دارند لازم الاجرا است.

الف-دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي اداره مي شوند.

ب-موسساتي كه با اجازه رسمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بر اساس قوانين تاسيس ميشوند و بنابراين تابع مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي مي باشد.

ج-موسسات آموزش عالي ديگر كه مطابق قوانين خاص تشكيل ي شوند و بايد تابع ضوابط دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران باشند.

ماده 2-از تاريخ 25/04/63 كليه دوره هاي آموزشي و برنامه هاي مشابه موسسات آموزشي در زمينه بهداشت عمومي درهمه دانشگاه ها و موسساتآموزش عالي مذكور در ماده 1 منسوخ ميشوندو دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي ياد شده و مطابق مقررات ميتوانند اين دوره را **** و برنامه هاي جديد را اجرا نمايند.

ماده 3-مشخصات كلي و برنامه درس و سرفصل دروس دوره گواهي عالي بهداشت عمومي در سه فصل جهت اجرا به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ابلاغ مي شود.

اين مصوبه در تاريخ 25/04/63 به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ابلاغ گرديد.

 

فصل اول

مشخصات كلي دوره گواهي عالي بهداشت عمومي(MPH)

1-هدف:

منظور از تشكيل دوره گواهي عالي بهداشت عمومي تربيت افرادي متبحر در زمينه هاي بهداشت عمومي و مبارزه با بيماريها ميباشد.

2-طول دوره و شكل نظام:

مدت تحصيل در اين دوره حداقل 5/1 سال است و برنامه آن شامل سه نيمسال تحصيلي 18 هفته اي ،كارآموزي تابستاني و رساله ميباشد.

3-تعداد واحدهاي درسي:

1-3-دروس عمومي              4واحد

2-3-دروس اصلي                21واحد

3-3-دروس تخصصي           9واحد

4-3-رساله ،پروژه،سمينارو كارآموزي 11واحد

تبصره 1:به هر دانشجو در هر نيمسال تحصيلي حداكثر 15 واحد درسي ارائه ميشود و اگر در شرايطي به تشخيص گروه آموزشي تعداد واحد بيشتري ضرورت پيداكند كه به يك دانشجو داده شود بنابراين تعداد از 17 واحد تجاوز كند.

تبصره 2:مدت كارآموزي 6هفته است كه پس از گذراندن حداقل 2 نيمسال تحصيلي در يكي از مراكز بهداشتي طبق برنامه تنظيمي زير نظر يكي از اساتيد انجام ميشود در پايان گزارش كارآموزي كه با ديد تحقيقاتي و انتقادي تهييه شده است همراه با ارزشيابي استاد راهنما به مسول آموزش دانشكده تسليم مي گردد.

تبصره 3:دانشجويان پس از گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي موضوع رساله اي تحقيقي خود را در زمينه يكي از مشكلات بهداشتي مملكت تعيين كرده و طبق آئين نامه مربوطه و بر اساس مقررات پايان نامه تحصيلي تا پايان دوره آنرا تهييه و تدوين –نموده و از نظر هيأت داوران مي گذرانند.

4- نقش و توانائي:

توانائي فارغ التحصيلان اين دوره بشرح زير است:

1- شناخت مشكلات بهداشتي جامعه و ارائه خدمات بهداشتي با كمك و همكاري متخصصين واحد مربوطه.

2-ارائه طرح مناسب براي رفع مشكلات بهداشتي انتخاب شده سر پرستي و نظارت بر اجراي برنامه تدوين و بالاخره ارزشيابي برنامه هاي اجرا شده با كمك متخصصين مربوطه.

3-تشخيص و تعيين زمينه هاي تحقيقاتي كه منجرب بهبود وضع بهداشتي منطقه ميگرددو كمك در اجراي اين گونه تحقيقات با كمك متخصصين مربوطه.

4- تشخيص كمبود مهارت هاي علمي و فني نيروي خدمات بهداشتي و تامين امكانات آموزشي آنها با كمك متخصصين مربوطه.

5-ضرورت و اهميت:

ضرورت واهميت دوره باتوجه به نياز مبرم كشور در تامين توانائي جاي فوق محرز است.

6-ضوابط گزينش :

دانشجويان اين دوره ميان فارغ التحصيلان دوره ي دكتري عمومي ويا كارشناسان ارشد رشته هاي مختلف گروه پزشكي كه داراي شرايط زير باشد انتخاب مي شوند به شرط آنكه دروس پيشنياز كه تشخيص كميت و كيفيت آنها به عهده ي هيئت گزينش است را حداكثر در يك نيمسال تحصيلي بگذرانند .

1-دارابودن صلاحيت اخلاقي كه بررسي و تائيد آن به عهدهي شوراي گزينش دانشگاه مربوطه مي باشد.

2- نداشتن نقص عضو موثر در فعاليت مطلوب حرفه اي.

3-حداكثر سن 37 سال

4- داشتن حداقل 3 سال سابقه ي كار كه يكسال آن در رابطه با خدمات بهداشتي باشد.

5-نداشتن منع قانوني براي ادامه ي تحصيل از نظر نظام وظيفه

6-پذيرفته شدن در مصاحبه ي علمي كه توسط هيات گزينش دانشجو انجام مي شود.

تبصره:

اعضاي هيئت گزينش دانشجو به پيشنهاد شوراي مديرت جهاد دانشكده و تائيد شوراي مديريت جهاد دانشگاهي مربوطه تعيين مي شوند.

7-گواهينامه:

به فارغ التحصيلان اين دوره گواهينامه ي عالي بهداشت عمومي كه ارزش علمي آن هم سطح دانشنامه ي كارشناسي ارشد است اعطاء مي گردد و آنها مي توانند از اين گواهينامه به منزله ي كارشناسي ارشد ادامه ي تحصيل در مقطع بالاتر از كارشناسي ارشد استفاده كنند.