برنامه هاي آموزشي » برنامه هاي درسي و سرفصل دروس » آيين نامه دوره MPH پودماني

آيين نامه دوره MPH پودماني

دورهMPHپودماني

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

1-كليات

هريك از نظام هاي سلامتي در دنيا بر اساس توسعه يافتگي فضاهاي آموزشي به ظرفيت سازي نيروي انساني پرداخته اند.به عنوان مثال مركز كنترل بيماريهاي آمريكا برنامه اي تحت عنوانField

Epidemiology Training Program(FETP)

طراحي نمده كه در بيش از بيست كشور دنيا در حال اجرا است.در سطح مديترانه شرقي,برنامهFETPبا نظارت مركز كنترل بيماري هاي آمريكا در كشورهاي مصر,عربستان سعودي و اردن راه اندازي شده است.نكته مهم در ظرفيت سازي نيروي انساني رسيدن به تعداد بحراني(Critical mass)از مهارت آموختگان است تا بدينوسيله تضمين نمود كه تعداد افراد مورد نياز(كه بايستي شرايط لازم تصدي پست هاي مديريتي را داشته باشند) وجود داشته باشند تا بدينوسيله امكان انتخاب افراد مناسب بوجود آيد.

دورهMPHدر نظام سلامت ايران به عنوان دوره تربيت مديران (بالقوه و بالفعل)شناخته شده.در نظام سلامت ايران سطح عملياتي مديريت سلامت,شهرستان مي باشد.در نتيجه به نظر ميرسد در محيطي ترين سطح بايستي مديران شهرستاني دورهMPHرا گذرانده باشند.

چشم انداز

كساني كه بايستي دورهMPHرا بگذرانند:

·       روساي شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان ها

·       كارشناسان مسئول در معاونت هاي بهداشتي و درماني استان ها

·       كارشناسان ستادي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

در سطح بعدي مناسب است كه كارشناسان مسئول در سطح كشوري علاوه برMPHداراي تخصص در زمينه برنامه موردنظر و ياDoctor of Public Health(DrPH)باشند.

شرايط فعلي

تعداد افراد واجد شرايط:

·       روساي سي صد و پنج شبكه شهرستان

·       حدود چهارصد كارشناس مسئول در معاونت هاي بهداشت و درمان دانشگاه ها

·       چهارصد و پنجاه كارشناس در حوزه ستادي معاونت سلامت

علاوه بر اين ساير ذينفعان برنامه هاي سلامتي (بيمه ها,سپاه,بهزيستي و ...) را نيز بايستي مد نظر داشت.

اگر بخواهيم طي دوره چهارساله به تعداد بحراني از مهارت آموختگان برسيم بايد حدود چهارصدنفر در سال در دوره شركت كنند.هم اكنون دانشگاه هاي تهران ايران و شهيد بهشتي به ترتيب دانش آموخته   MPHمي پردازند كه در مجموع كمتر از صدنفر در هر دوره هستند.ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به طور محدود وعمدتا براي دستياران دوره هاي عفوني و پزشكي اجتماعي به اين امر مشغولند.

باتوجه به شرايط موجود( قانون تحصيل تمام وقت)مديران بالفعل نظام سلامت كمتر مي توانند تحت آموزشMPHقرار گيرند.اگر در اين آموزش قرار دارند يا قوانين آموزشي وياحضور افراد در مسئوليت هايشان نقض شده است.

2-MPHپودماني

1-2- تعريف:منظور از آموزش پودماني ، ارايه برنامه ي آموزشmodularاست.

عملا در كليه ي سازمان ها و بخصوص براي طي شدن مسير ارتقاي شغلي، برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وجود دارد كه بخشي از ايام سال را در بر مي گيرند. برنامه ي آموزش پودماني به صورت آموزشهاي مجزا از يك ديگر كه در هر دوره اموزش فرد موفق به دريافت گواهي گذراندن برنامه آموزشي مستقل خود مي شوند. در برنامهيMPH پودماني فرد ضمن گزراندن برنامه آموزشي ضمن خدمت به دريافت گواهي نامه مربوطه نايل مي گردد.

2-2- طول مدت :هم اكنون دوره يMPH، شامل سي واحد درسي و چهار واحد پايان نامه است. واحدها طي يك سال سپري مي شوند. دوره يMPHپودماني شامل شش ترم تحصيلي و براي هر ترم بين چهار تا شش واحد درسي است. با احتساب دو نيم سال در هر سال تحصيلي و وجود ترم تابستاني، هر فرد مي تواند واحدهاي درسي خود را ظرف مدت دو سال بگذراند. براي گذراندن هر نيمسال(ميانگين پنج واحد)دو گزينه وجود دارد كه بر اساس امكان ارايه دانشكده بهداشت ونيز محل اشتغال دانشجويان توسط شوراي برنامه ريزيMPHبراي هر نيمسال تصميم گيري خواهد شد به هر حال برنامه هفته ها و تشكيل كلاس ها در ابتداي نيمسال توسط آموزش دانشكده بهداشت در اختيار دانشجويان قرار داده مي شود:

الف-در طي هر نيمسال دو هفته و نيم آموزشي (مستلزم سه نوبت حضور در محل برگزاري دوره ) وجود دارد كه در طول نيم سال برگزار خواهد شد. در هر روز شش ساعت درسي وجود دارد .

ب- فرد دو هفته آموزشي را در دانشگاه مجري دوره مي گذراند.درطي دوهفته فرد، دوازده روز آموزشي كه هركدام هفت ساعت كلاس حضوري دارد را مي گذراند (در مجموع هشتاد و چهار ساعت آموزش) .به اين ترتيب براي هر واحد درسي شانزده و هشت دهم ساعت صرف شده است.

 تبصره1- حضور دانشجويان در طي مدت كلاس ها الزامي بوده و مشغول مقررات عمومي آموزش مي باشد.

3-2- گرايش :دورهMPHپودماني نظير ساير دوره هايMPH، گرايش ندارد و دانش آموختگان در نهايت موفق به دريافت گواهينامه عالي بهداشت عمومي مي شوند. معهذا باتوجه به نيازهاي سازمانهاي معرفي كننده هر فرد، مجموعه اي از واحدهاي اختياري به دانشجو ارايه ميشود كه با انتخاب آن ها بتواند پاسخگوي نيازهاي مهارتي واحد اجرايي كه از آن معرفي شده باشد.

4-2: محتوي:محتوي آموزشي دورهMPHپودماني از نظر عناوين دروس نظير همان دروس دورهMPHمتداول (تمام وقت) در دانشكده ي بهداشت است و دانشجويان هنگام انتخاب واحد همان شماره درس ها را خواهند گرفت. معهذا باتوجه به تفاوت در شيوه ي ارائه دروس( به صورت پودماني ) انتظار است گروههاي آموزشي مربوطه اين است كه بخشي از فعاليت هاي آموزشي قبل از حضور فرد در كلاس هاي آموزشي (به عنوان خواندن محتوي دروس ) وبعد از برگزاري جلسات (به صورت انجام پروژه و يا حل تمرين )باشد. مناسب است كه انجام پروژه بخشي از نمره نهايي درس فرد را تشكيل دهد كه تشخيص اين موضوع به استاد درس باز ميگردد.

دوره يMPHپودماني نظيرساير دوره هايMPH، شامل تعدادي واحدهي الزامي است كه بين دوره هايMPHمشترك بوده و گذراندن آنها اجباري است(موضوع تبصره ي يك همين بند). علاوه برآن هر دانشجو برحسب " زمينه" ( باتوجه به اينكهMPHگرايش ندارد زمينه نوشته شده است) معرفي خود(مانند بهداشت باروري ) موظف است تعدادي لازم واحد اختصاصي را از بين دروس به اختيار دوره اخذ كند تا دوره ي تحصيلي وي تكميل گردد. تقدم و تاخر ارايه واحدها با پيشنهاد مسئول برگزاري هريك از زمينه هاي دورهMPHبوده وبايستي به تصويب شوراي برنامه ريزيMPHبرسد.

تبصره1- دروس اجباري دورهMPHپودماني براي كليه زمينه ها به شرح زير ميباشد:

نام درس

تعداد واحد

اپيدميولوژي تغزيه

كليات بهداشت محيط

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل داده ها

اصول مديرت و برنامه ريزي بهداشت

بهداشت بين الملل

اقتصاد بهداشت

روشهاي آماري

اصول اپيدميولوژي و روش تحقيق

2

2

1

2

1

2

3

3

 تبصره 2- اختصاصي براي هر زمينه از صفحه ي 7 مشخص شده است و دانشجويان بر حسب تشخيص دانشكده مي بايست 12 واحد از اين دروس را بگذرانند.

5-2 كار آموزي: طي نيمسال آخر تحصيل، بر اساس 2 واحد كارعملي انجام مي پذيرد.

6-2- پايان نامه : پس از گذراندن نيم از دروس دوره ( پانزده واحد كه مي تواند در يك سال تمام شود)، فرد ميتواند موضوع پايان نامه خود را انتخاب كند كه در محل كار وي خواهد بود.

ميتوان استاد راهنماي مشترك پايان نامه را از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها در استان هاي مربوطه انتخاب كرد كه اين موضوع با پيشنهاد استاد راهنما از دانشكده بهداشت و تصويب در شوراي پايان نامه ها محقق مي شود.

7-2- شرايط ورود به دوره: واجدين شرايط از بين متقاضيان معرفي شده توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهند بود كه علاوه بر صلاحيت هاي عمومي لازم براي ادامه ي تحصيل (از نظر خدمت نظام وظيفه ويا خدمات قانوني ) واجد شرايط زير باشند:

الف- موفقيت در آزمون كتبي وشفاهي كه توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي گردد. حداقل نمره پذيرش توسط شوراي برنامه ريزيMPHمشخص خواهد شد و الزامي در پذيرش تعداد مشخصي از دانشجو وجود ندارد (باتوجه به حداقل نمره قابل قبول تعيين خواهد شد.

تبصره1- آزمون ورودي دانشجويان حداكثر در دو نوبت در سال (شهريور و دي ماه ) برگزار مي شود و مفاد امتحاني ان با ساير دانشجويانMPHيكسان مي باشد. پيش بيني شده كه پذيرفته شدگان در آزمون كتبي،سپس امتحان شفاهي توسط هيئت ممتحنه زمينه(مانند بهداشت باروري) معرفي شده كه از طرف شوراي برنامه ريزيMPHانتخاب شده اند،برگزار مي گردد.

تبصره2- باتوجه به اين كه براي برگزاري دورهMPHپودماني ، بايستي از ظرفيت هاي اضافي دانشكده بهداشت سود جست، لذا لازم است ما به ازاي هر دوره هزينه مربوطه در اختيار دانشكده بهداشت قرار گيرد. برگزاري اين دوره آموزشي جزو آموزش هاي آزاد تلقي مي گردد و حق الزحمه مربوط به آن خارج از محاسبه اوقات موظف اساتيد و كاركنان پرداخت خواهد شد.

ب- داشتن موافقت نامه از مرجغ ذيصلاح محل كار مبني بر حضور تمام وقت در زمان برگزاري كلاس ها، (توضيح اينكه دانشگاه علوم پزشكي تهران تعهداتي درقبال اسكان ويا پرداخت حق ماموريت پذيرفته شدگان نخواهد داشت )

تبصره 1- ملاك هاي انتخاب افراد براي معرفي (موضوع نامه 169839/8 پ س مورخ 07/12/1385 معاون محترم سلامت ) از قبيل پايداري افراد بعد از گذراندن دورهMPH، ساير شيوه هاي اولويت بندي افراد و نظاير آن به عهده معاونت سلامت خواهد بود. از نظر دانشگاه علوم پزشكي تهران تنها مقررات عام آموزشي، تطبيق مدرك تحصيلي قبلي، سابقه سه سال كار پس از فارغ التحصيلي از مقطع تحصيلي پايه و حداكثر سن 50 سال ملاك است.

پ- با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (موضوع آيين نامه برگزاري دورهMPH)، و نامه شماره 59457/8 پ س مورخ 08/05/1386 و دستور معاون محترم آموزشي دانشگاه، شرايط قبلي داوطلبان داشتن مدرك دكتراي حرفه اي رشته هاي گروه هاي پزشكي (شامل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي)، علوم آزمايشگاهي ويا كارشناسي ارشد رشته هاي مرتبط با خدمات نامبرده در محل خدمت است كه بايستي از قبل به تأييد شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران رسيده باشد.

تبصره 1: براي پذيرش در نيمسال نخست سال تحصيلي 87-1386 وباتوجه به زمينه هاي در نظر گرفته شده براي برگزاري دورهMPHپودماني، طي نشست مورخ 28 مرداد هشتادوشش مسئولين برگزاري هر يك از زمينه ها پيشنهادات معاونت سلامت مورد برسي قرار گرفت و از نظر ايشان امتحان از رشته هاي كارشناسي ارشد معرفي شده بلامانع مي باشد. معهذا پيشنهاد اعلام هر دوره كارشناسي ارشد منبعد منوط به هماهنگي قبلي با دانشگاه باشد و براي اين مورد حداقل يكماه براي بررسي فرصت داده شود.