اهداف و برنامه هاي معاونت » بيانيه ماموريت

بيانيه سازمان

كاركردهاي اصلي حوزه:

حوزه آموزش دانشگاه به عنوان يك واحد ستادي نقش‌ها و مسؤوليت‌هاي زير را بر عهده دارد: 
• سياستگزاري و تعيين راهبردهاي اصلي حوزه آموزش و برنامه‌ريزي براي دستيابي به اهداف كلان تعيين شده در اسناد بالادستي     
• نظارت و پايش كليه فرآيندها و برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي ارائه شده در سطح دانشگاه به منظور اطمينان از بالاترين سطح اثربخشي و كيفيت آموزش‌هاي ارائه شده  
• توسعه و گسترش كمّي برنامه‌هاي آموزشي به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي بر مبناي برنامه استراتژيك دانشگاه و با تاكيد بر نيازهاي كشور 
• بسترسازي براي رشد و ارتقاي مستمر كيفيت آموزش دانشگاه از طريق توانمندسازي اعضاي هيأت علمي و انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط در حوزه آموزش 
• ارائه خدمات آموزشي از پذيرش و ثبت نام تا مراحل مختلف امور فارغ‌التحصيلي به كليه دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه توام با جلب رضايتمندي آنان   
• اجراي طرح‌هاي فراگير آموزشي همراه با پژوهش در آموزش به منظور  تصميم‌سازي و ارزشيابي برنامه ها 
• ارزيابي مستمر فعاليت‌هاي آموزشي دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي 
• مشاركت با موسسات آموزشي داخل و خارج كشور به منظور انجام مبادلات علمي و كمك به گسترش آموزش علوم پزشكي در سطح كشور 
• برنامه‌ريزي، سازماندهي و ارائه برنامه‌هاي آموزش مداوم و دوره‌هاي كوتاه مدت حرفه اي به كليه دانش آموختگان گروه علوم پزشكي با لحاظ كردن اولويت‌هاي آموزشي مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه علوم پزشكي با هدف روزآمد كردن دانش و مهارت دانش آموختگان اين گروه 
• انجام امور مربوط به اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه: يكي از كاركردهاي حوزه معاونت آموزشي دانشگاه، مديريت كليه فرآيندهاي مرتبط با هيأت علمي از قبيل جذب، ترفيع، ارتقاي مرتبه و ساير امور مربوطه است. ارزشيابي كميت و كيفيت آموزش‌هاي ارائه شده توسط اعضاي محترم هيأت علمي و نيز رسيدگي به درخواست‌هايي از قبيل ماموريت آموزشي، فرصت مطالعاتي و مرخصي دراز مدت نيز از جمله وظايف اين حوزه است. 
• رسيدگي به امور، مسائل و مشكلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر
• برنامه‌ريزي و فراهم كردن بستر مناسب براي پذيرش و جذب دانشجويان خارجي در رشته مقاطع مختلف تحصيلي 
• برگزاري امتحانات كشوري از قبيل بوردهاي تخصصي و فوق تخصصي، آزمون‌هاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي، و آزمون پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف
اركان:
اين معاونت به لحاظ ساختاري، در قالب ادارات و واحدهاي زير فعاليت‌هاي خود را به انجام مي‌رساند: 
•  مديريت امور آموزش
     o     اداره پذيرش و ثبت نام 
     o     اداره دانش آموختگان 
     o     اداره صدور دانشنامه
•  مديريت تحصيلات تكميلي 
     o     اداره تحصيلات تكميلي
     o     اداره تحصيلات تخصصي و فوق تخصصي
•  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
     o     واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد
     o     واحد ارزيابي و ارزشيابي 
     o     واحد برنامه ريزي آموزشي 
     o     واحد توانمندسازي مدرسين 
     o     واحد رسانه‌ها و همكاري‌هاي برون سازماني
     o     واحد طرح‌هاي توسعه در آموزش
     o     دبيرخانه دانش پژوهي و جشنواره هاي آموزشي 
     o     دفتر بيمار استاندارد شده 
     o     دفتر هماهنگي دفاتر توسعه آموزش
•   دفتر آموزش مداوم
•   مركز امور هيأت علمي
     o     دبيرخانه هيأت مميزه 
•   دفتر امور دانشجويان بين الملل
•   دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
•   واحد آزمون‌ها 
•   امور عمومي
     o امور اداري و پرسنلي
     o مركز آمار و فناوري اطلاعات
     o روابط عمومي و اطلاع رساني
     o دبيرخانه
•   حسابداري
كميسيون‌ها، كميته‌ها و شوراهاي حوزه آموزش دانشگاه
به علاوه يكي ديگر از اركان حوزه آموزش كه بخش قابل توجهي از تصميم‌گيري‌ها و سياستگزاري‌هاي كلان در آنجا صورت مي‌گيرد شوراها، كميته‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه مي‌باشند. به علاوه تعدادي از كميته‌ها نيز حسب مورد و بنا به نياز تشكيل و فعاليت مي‌كنند. شوراها، كميته‌ها و كميسيون‌هاي دائمي حوزه معاونت آموزشي عبارتند از: 
شوراي توسعه آموزش دانشگاه  
شوراي آموزش دانشگاه 
شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه
شوراي پژوهش در آموزش 
كميته دانش پژوهي دانشگاه 
كميسيون استعدادهاي درخشان 
كميسيون بررسي موارد خاص 
كميسيون نقل و انتقالات و مهماني 
دبيرخانه كميسيون منطقه اي نظارت بر مقررات آموزشي
دبيرخانه قطب‌هاي علمي دانشگاه
دبيرخانه كلان منطقه ده آمايش آموزش عالي بخش سلامت كشور 
كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غير مترقبه در حوزه آموزش