رويدادهاي تير


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
     12
 
 
 
 
 
 
 
3456789
 
 
 
 
 
 
 
10111213141516
 
 
 
 
 
 
 
17181920212223
 
 
 
 
 
 
 
24252627282930
 
 
 
 
 
 
 
31      
 
 
 
 
 
 
 
كميته ماده شش
شوراي آموزشي
هشتمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
كميته تخصيص امتياز
هشتمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
دوره تدبير
هيات مميزه
دوره تدبير
دوره تدبير
آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي پزشكي باليني
پايان پذيرش درخواست هاي مهماني نيمسال اول
هشتمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
هشتمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي طرح هاي توسعه اي
دوره تدبير
دوره تدبير
دوره تدبير
آزمون كارشناسي ارشد
آزمون كارشناسي ارشد
هشتمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
هشتمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
كميته تخصصي هيات مميزه
كميته ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي
شوراي مديران